دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 35، مهر و آبان 1401 

دیدگاه‌ها

لزوم پایش بلندمدت پوشش گیاهی و خاک اکوسیستم‌‌های مرتعی

صفحه 7-20

جواد معتمدی؛ عادل جلیلی؛ حسین ارزانی؛ محمد فیاض


مقایسه روند کاهش تولید بذر و نهال جنگلی در بخش خصوصی و دولتی

صفحه 29-34

روح الله رحیمی؛ خلیل کریم زاده اصل؛ عباس گرجی چاکسپاری؛ بهرام ناصری


نامه‌های علمی

آنومالی مثبت دمای ایران بیش از دو برابر جهانی براساس داده‌های ECMWF ERA5

صفحه 37-44

فاطمه درگاهیان؛ سمانه رضوی زاده؛ سکینه لطفی نسب اصل


اثرات ضد سرطانی برخی از اسانس‌های گیاهی

صفحه 71-85

فاطمه عسکری؛ فاطمه سفیدکن؛ سمانه اسدی صنم؛ مینا کوه جانی گرجی؛ بهاره الهوردی ممقانی


گفتگوهای چالشی

رویکرد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در مورد دیمزارهای کشور برای حفظ منابع پایه

صفحه 87-102

احمد رحمانی؛ فاطمه سفیدکن؛ محمد فیاض؛ علی اشرف جعفری؛ جواد معتمدی


نگاهی به طبیعت ایران

معرفی ایستگاه میان‌جنگل فسا به‌عنوان تنها منطقه حفاظت‌شده منابع ژنتیکی گیاهی

صفحه 107-116

شکیبا شاهمرادی؛ معصومه پوراسماعیل؛ سید کاظم بردبار


معرفی گونه‌های گیاهی نادر و در معرض انقراض ایران

جایگاه حفاظتی گونه .Tanacetum snbolii Mozaff

صفحه 133-137

مژگان لارتی؛ مهناز حیدری ریکان؛ عادل جلیلی؛ زیبا جمزاد


جایگاه حفاظتی گونه کوهسری Astragalus azizii Maassoumi

صفحه 139-143

محمود بیدارلرد؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی؛ داوود مهراوران؛ رضا طلائی


تصاویری از طبیعت ایران

استان کردستان-ارتفاعات کیونان

صفحه 4-5

مریم حسنی نژاد