میزان انتشار و استناد به تولیدات علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس

مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع ‏رسانی کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اقدام به سنجش تولیدات علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور کرده است. در این پژوهش سعی شده تا وضعیت تولیدات اطلاعات علمی این مؤسسه در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس از ابتدا تا سال 2015 مطالعه و با استفاده از شاخص های علم سنجی به تصویر کشیده شود. وضعیت کمّی مقاله های پژوهشگران مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، وضعیت هم تالیفی مقاله ها، وضعیت استنادی مقاله ها، وضعیت شاخص هرش مقاله ها، وضعیت ضریب تاثیر مقاله ها، و میزان رشد سالانه مقاله ها، بر اساس شاخص های کمی و کیفی علم سنجی در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس از جمله مباحثی است که در این پژوهش بررسی شده است. این گزارش را می‏توانید در اینجا مشاهده نمایید.