راه‌اندازی سامانه ارزیابی نشریات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

سامانه ارزیابی نشریات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در مرداد ماه 1396 راه‌اندازی شد. در این سامانه، نتیجه ارزیابی نشریات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و مؤسسات و مراکز تابعه مشخص شده است. برای مشاهده نتایج ارزیابی به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

http://evaljournals.areeo.ac.ir