اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عادل جلیلی

اکولوژی گیاهی استاد پژوهش، رئیس مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir
jalilirifr-ac.ir
021 44787282

سردبیر

عباس قمری‌ زارع

اصلاح نباتات (کشت بافت) دانشیار پژوهش، گروه تحقیقات زیست فناوری منابع طبیعی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir
ghamari-zarerifr-ac.ir
021 44787282

مدیر اجرایی

پریسا پناهی

جنگلداری دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات گیاه‌شناسی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir
panahirifr-ac.ir
021 44787282

اعضای هیات تحریریه

عادل جلیلی (دبیر تخصصی بخش دیدگاه‌ها)

اکولوژی گیاهی استاد پژوهش، رئیس مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir
jalilirifr-ac.ir
021 44787282


دبیر تخصصی بخش دیدگاه‌ها

عباس قمری زارع

(Plant Breeding (Tissue Culture دانشیار پژوهشی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

ghamari-zarerifr-ac.ir

فاطمه سفیدکن

شیمی آلی استاد پژوهش، معاون پژوهشی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir
sefidkonrifr-ac.ir
021 44787282

زیبا جم‌زاد (دبیر تخصصی بخش‌های نگاهی به طبیعت ایران و معرفی گونه‌های گیاهی نادر و در معرض انقراض)

سیستماتیک گیاهی استاد پژوهش، بخش تحقیقات گیاه‌شناسی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir
jamzadrifr-ac.ir
021 44787282

علی‌اصغر معصومی

سیستماتیک گیاهی استاد پژوهش، بخش تحقیقات گیاه‌شناسی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

rifr-ac.ir
maassoumirifr-ac.ir

مصطفی جعفری

اکولوژی و اکوفیزیولوژی گیاهی دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir
mostafajafaririfr-ac.ir
021 44787282

خسرو ثاقب‌طالبی

جنگل‌شناسی دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir
saghebtalebirifr-ac.ir
021 44787282

محمد خسروشاهی

جغرافیای طبیعی، گرایش اقلیم هیدرولوژی دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات بیابان، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir
khosrorifr-ac.ir
021 44787282

علیرضا مدیررحمتی

باغبانی دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات صنوبر و گونه های سریع‌الرشد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir
modirrahmatirifr-ac.ir
021 44787282

احمد رحمانی (دبیر تخصصی بخش گفتگوهای چالشی)

کشاورزی، گرایش حاصلخیزی دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir
arahmanirifr-ac.ir
021 44787282

مهدی پورهاشمی (دبیر تخصصی بخش نقد کتاب)

جنگل‌شناسی دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir
pourhashemirifr-ac.ir
021 44787282

محمد متینی‌زاده (دبیر تخصصی بخش اخبار علمی و تحلیلی)

بیوتکنولوژی جنگل دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir
matinirifr-ac.ir
021 44787282

مدیر تحریریه

مریم معصوم‌تمیمی (کارشناس مسئول اخبار علمی- تحلیلی و کارشناس تحریریه)

علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی کارشناس ارشد کتابداری، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

rifr-ac.ir
tamimirifr-ac.ir

کارشناس نشریه

فرزانه کازرانی (کارشناس مسئول نامه‌های علمی)

گیاهپزشکی- حشره شناسی استادیار پژوهش، بخش تحقیقات حمایت و حفاظت، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

rifr-ac.ir
farzane.kazeranigmail.com
021 44787282

فرحناز رشیدی (کارشناس مسئول دیدگاه‌های علمی)

جنگلداری استادیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir
rashidirifr-ac.ir
021 44787282

محمد محمودی (کارشناس مسئول بخش‌های نگاهی به طبیعت ایران و معرفی گونه‌های گیاهی در معرض انقراض ایران)

اکولوژی و سیستماتیک گیاهی استادیار پژوهش، بخش تحقیقات گیاه‌شناسی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir
mahmoodirifr-ac.ir
021 44787282

مهدی زهدی (کارشناس مسئول بخش دانشمندان ایرانی)

مرتعداری کارشناس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، تهران، ایران

mezohdiyahoo.com
021 2244 6540

ودود صمدی (کارشناس مسئول تصاویری از طبیعت ایران)

اقلیم‌شناسی مشاور رئیس مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

rifr-ac.ir
samadirifr-ac.ir
021 4478 7282

مریم خدابخش (کارشناس مسئول تبلیغات)

مدیریت روابط عمومی الکترونیک مدیر روابط عمومی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

rifr-ac.ir
rifria1971gmail.com
021 44787282

ندا رضایی (کارشناس مسئول گفتگوهای چالشی)

مدیریت محیط زیست کارشناس پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir
ne_rezaiyahoo.com
021 44787282

فیروزه حاتمی (کارشناس مسئول خبری و تبلیغات)

مهندسی منابع طبیعی- جنگل داری کارشناس امور بین الملل مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

rifr-ac.ir
firoozehhatami3gmail.com
021 4478 7282

ویراستار انگلیسی

احسان زندی اصفهان (ویراستار انگلیسی)

مرتعداری استادیار پژوهش، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir
zandirifr-ac.ir
021 44787282

گرافیست

ساره ملکی (طراح گرافیک)

دانشجوی دکتری پژوهش هنر طراح گرافیک نشریه

sareh.malakigmail.com
021 4478 7282