اهداف و چشم انداز

اهداف اصلی این نشریه عبارتند از:

1- بهبود نگاه‌های راهبردی در سطح مسئولین کشور، 2- کمک به تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان منابع طبیعی، 3- شناساندن منابع طبیعی به آحاد مردم و انتقال علم و دانش منابع طبیعی به مردم و 4- برقراری ارتباط بین کارشناسان و بهره‌برداران با زبانی ساده به‌منظور ترویج یافته‌های پژوهشی در علوم مختلف منابع طبیعی شامل جنگل، مرتع، بیابان، گیاه‌شناسی، حمایت و حفاظت، ژنتیک، زیست‌فناوری و سایر علوم مرتبط با منابع طبیعی ایران.