داوران

نام داور سمت / سازمان
Alireza Naqinezhad عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
مرتضی ابراهیمی رستاقی بازنشسته سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
سید مرتضی ابطحی هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
یوسف اجنی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
علی احسانی استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
شهلا احمدی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
فاطمه احمدلو استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
یعقوب ایرانمنش استادیار ﭘﮋﻭﻫش، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ
حسین ارزانی استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
عزیز ارشم
حمید یارمند عضو هیات علمی
فرهاد اسدی عضو هیات علمی
مصطفی اسدی عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاه شناسی
سمانه اسدی صنم بخش گیاهان دارویی- مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور- تهران- ایران
سعیده اسکندری مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
وحید اعتماد دانشگاه تهرانTدانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل
علیرضا افتخاری عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، بخش تحقیقات مرتع
رسول امید موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
طیبه امینی اشکوری باغ گیاه شناسی نوشهر
محمد امینی راد عضو هیات علمی
طاهره انصافی مقدم موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
بابک بحرینی نژاد هیات علمی/ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
محمود بیدارلرد استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات جنگلها، مراتع و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات،
حسین بدری پور سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
سید کاظم بردبار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
رضا بصیری دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
فرزانه بهادری رییس بخش تحقیقات جنگل و مرتع - مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان
عاطفه بهمن زادگان جهرمی فیتوشیمی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
مجید پدرام دانشگاه تربیت مدرس
پژمان پرهیزکار عضو هیات علمی
پریسا پناهی عضو هیات علمی/ موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مرتضی پوررضا استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
مهدی پورهاشمی عضو هیات علمی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور-بخش تحقیقات جنگل
مریم تیموری بخش جنگل موسسه تحقیقات
مجید توکلی مرکز تحقیقات استان لرستان
خسرو ثاقب طالبی عضو هیات علمی
کامکار جایمند عضو هیئت علملی
عفت جعفری استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
علی اشرف جعفری رئیس بانک ژن منابع طبیعی
مصطفی جعفری استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
وحید جعفریان سازمان جنگلها و مراتع
نسترن جلیلیان هیأت علمی
زیبا جم زاد هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
حسن جهانبازی گوجانی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری
حمیده جوادی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رضا حاجی حسنی کارشناس بخش تحقیقات علوم چوب و فرآوردههای آن
مهرو حاجی منیری
مهدی حیدری عضو هیأت علمی گروه علوم جنگل دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ایلام
مجید حسنی کارشناس ارشد پژوهش- موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
جعفر حسین زاده عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
بهنام حمزه2 موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
مرتضی خداقلی مرتعداری، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
یحیی خداکرمی محقق-مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه
سمیه خیری استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
محمد خسروشاهی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع
مصطفی خوشنویس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فاطمه درگاهیان 3- استادیار پژوهش بخش تحقیقات بیابان، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
علی اصغر درویش صفت دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
غلامرضا دمی زاده عضو هیئت علمی
مهری دیناروند عضو هیات علمی
محمدهادی راد مرکز تحقیقات استان یزد
احمد رحمانی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مهشید رحیمی فرد عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
محمد حسین رزاقی استاد سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
فرحناز رشیدی عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
سعید رشوند مسئول بخش جنگل و مرتع مرکز تحقیقات قزوین
سمانه رضوی زاده استادیار پژوهش بخش تحقیقات بیابان، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
حسین رنگ آور دانشیار گروه صنایع چوب دانشگاه شهید رجایی
هومن روانبخش بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
حسن روحی پور بازنشسته موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
حبیب زارع عضو هیئت علمی
سیده معصومه زمانی کارشناس/ موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
احسان زندی اصفهان علوم مرتع؛ عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مهدی زندبصیری هیات علمی
سمیرا زندی فر استادیار بخش بیابان، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
حسین زینلی استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
مهدی زهدی عضو شورایعالی جنگل، مرتع و آبخیزداری سازمان جنگلها و مراتع کشور
کاظم ساعدی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان
سیدجعفر سیداخلاقی مربی پژوهشی، بخش تحقیقات بیابان، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فریبا سرپوشان گروه گیاه شناسی-دانشکده علوم زیستی-دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تنکابن
حسین سردابی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فاطمه سفیدکن موسسه جنگلها و مراتع استان تهران
فریدون سلیمانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان. اهواز
مهشید سوری عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
شعبان شتایی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊطﺒﯿﻌﻲ ﮔﺮﮔﺎن- داﻧﺸﻜﺪه ﺟﻨﮕﻠﺪاری و ﻓﻨﺎوری ﭼﻮب- ﮔﺮوه ﺟﻨﮕﻠﺪاری
سعید شیرزادیان عضو هیات علمی
آناهیتا شریعت موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
ابراهیم شریفی عاشور آبادی دانشیار، بخش تحقیقات گیاهان دارویی، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور.تهران/ایران.
انوشیروان شیروانی استادیار ژنتیک گروه جنگلداری دانشگاه تهران
سیدابراهیم صادقی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
سید موسی صادقی بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
محمدحسین صادق زاده پژوهشگر، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
آزاده صالحی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
کامیار صالحی عضو هیات علمی
بی بی زهرا صحاف حشره شناسی، گرایش فیزیولوژی
شهلا صفیاری هیئت علمی
کیوان صفی خانی استادیار پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،
عباس صفرنژاد عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
سیدرضا صفوی عضو هیأت علمی-رییس گروه رده‌بندی گیاهان بی‌گل /موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
سید رضا طبائی عقدائی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فرزانه عادل کارشناس- موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
محمدرضا عارفی پور بیماری شناسی گیاهی؛ موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
حمیدرضا عباسی عضو هیات علمی
مهرداد عباسی عضو هیات علمی / موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
بهلول عباس‌زاده دکتری زراعت؛ بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مریم عجم حسنی دانشگاه صنعتی شاهرود
یوسف عرفانی فرد دانشگاه شیراز
پروانه عشوری بخش مرتع موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
یونس عصری بخش تحقیقات گیاهشناسی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران
پدرام عطارد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
احسان عطازاده متخصص اکولوژی و سیستماتیک دیاتومه ها - عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
فرزانه عظیمی کارشناس ارشد بخش تحقیقات جنگل ها و مراتع / مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، ایران.
احمد علیجانپور هیات علمی دانشگاه ارومیه
محمدعلی علیزاده کشاورزی، تکنولوژی بذر، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
محمد عواطفی
محمد فیاض استادیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
امید فتحی زاده گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر، دانشگاه تبریز، ایران
محمد ابراهیم فرآشیانی گیاهپزشکی-بخش تحقیقات حفاظت و حمایت ، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
سمیرا فراهانی عضو هیات علمی گروه تحقیقات حفاظت و حمایت
توران فیضی کمره دانشگاه گرگان
رفعت الله قاسمی
یاسر قاسمی آریان موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
بابک قرالی استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
حسن قلیچ نیا دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج
عباس قمری‌ زارع عضو هیات علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران و سردبیر مجله طبیعت ایران
ابوالفضل کارگرفرد عضو هیئت علمی بخش تحقیقات علوم چوب و فرآوردههای آن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران
فرزانه کازرانی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
ناصر کاسبی پژوهشگر، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، تبریز، ایران
ساره سادات کاظمی کارشناس ارشد بخش تحقیقات گیاهشناسی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
محسن کلاگری عضو هیئت علمی- موسسه تحقیقات جنگلها و مرتع کشور
نادیا کمالی
هاشم کنشلو موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مینا گرجی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
یوسف گرجی بحری
غلامعلی گزانچیان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی بخش تحقیقات جنگل و مرتع، واحد ژنتیک و فیزیولوژی گیاهی
محمدحسین لباسچی اکولوژی کشاورزی - کشاورزی گیاهان دارویی، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور
سکینه لطفی نسب اصل هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
محمد متینی زاده عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
جهانگیر محمدی استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ماریا محمدی زاده عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد بندرعباس
شیرزاد محمدنژادکیاسری هیات علمی
محمد محمودی استادیار بخش تحقیقات گیاهشناسی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مرتضی میری استادیار
خسرو میراخورلو مربی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی- ایران- تهران
فرهنگ مراقبی دانشگاه آزاد تهران
لیلا میرجانی کارشناس کشت بافت
حمیدرضا میرداودی هیات علمی مرکز تحقیقات اراک
جواد میرزایی هیات علمی دانشگاه ایلام
حسین میرزایی ندوشن عو هیات علمی ؛ موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور
طیبه مصباح زاده عضو هیات علمی دانشگاه تهران
ولی اله مظفریان
جواد معتمدی دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران
علی اصغر معصومی عضو هیئت علمی
مریم مکی‌زاده تفتی هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
محمد مهرنیا مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم آباد، ایران.
شیده موجرلو گروه باغبانی و گیاه پزشکی ، دانشگاه صنعتی شاهرود
مهردخت نجف پور نوایی علوم گیاهی؛ موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور
محسن نصیری تکنولوژی بذر، کشت بافت گیاهی؛ موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع
مصطفی نیکدل عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
محمدرضا نگهدارصابر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس
فرهاد نورمحمدی سازمان آب و برق خوزستان
محمدعلی هدایتی بازنشسته سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور