اصول اخلاقی انتشار مقاله

نشریه طبیعت ایران به‌عنوان یکی از نشریات علمی- پژوهشی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، در راستای انتشار اطلاعات درست و اصیل علمی، خود را ملزم به رعایت ارزش‌های اخلاق حرفه‌ای می‌داند. در همین راستا موارد زیر به عنوان اصول اخلاقی برای اعضای هیأت تحریریه، داوران و نویسندگان لازم‌الاجرا است:

1- اصول اخلاقی هیأت تحریریه

 • نگرش یکسان اعضاء هیأت تحریریه در ارزیابی مقالات دریافتی تنها براساس کیفیت علمی و بدون درنظر گرفتن نام نویسندگان و وابستگی سازمانی آنها
 • التزام سردبیر و دبیران تخصصی به بررسی و تعیین تکلیف تمامی مقالات در مدت زمان تعیین شده
 • همفکری سردبیر با دبیران تخصصی برای تعیین داوران هر مقاله و استفاده از داوران متخصص و متعهد با توجه به موضوع مقاله
 • بررسی دقیق و احراز نوآوری و هم‌خوانی مقاله ارائه شده با اهداف مجله توسط اعضاء هیأت تحریریه
 • التزام هیأت تحریریه به عدم در اختیار قرار دادن اطلاعات مندرج در مقاله قبل از انتشار
 • عدم پذیرش درخواست حذف، اضافه و تغییر دادن ترتیب نام نویسندگان بدون تأیید کتبی کلیه نویسندگان
 • صدور گواهی پذیرش و چاپ مقالات پس از انجام تمامی مراحل داوری براساس تاریخ پذیرش نهایی مقاله

2-    اصول اخلاقی داوران

 • عدم پذیرش داوری مقاله در صورت عدم تناسب موضوع مقاله با تخصص داور
 • اعلام پذیرش داوری یا رد داوری به هر دلیل در کوتاه‌ترین زمان ممکن
 • ارزیابی دقیق و بی‌طرفانه مقاله
 • التزام به محرمانه نگه داشتن اطلاعات مندرج در مقاله ارسال شده برای داوری
 • رعایت زمان تعیین شده برای داوری و ارسال نظرات صحیح و شفاف پیشنهادی داور در مدت زمان تعیین شده
 • رعایت اصول اخلاقی در ارایه نقطه‌نظرات (پرهیز از به‌کاربردن الفاظ یا جملات غیراخلاقی)

3- اصول اخلاقی نویسندگان

 • رعایت اصالت و صحت مطالب مندرج در مقاله (پرهیز از داده‌سازی و همچنین کپی‌برداری از سایر مقالات)
 • خودداری از ارسال هم‌زمان مقاله به سایر نشریات
 • اعلام رضایت و توافق کتبی نویسندگان همکار در زمان ارسال مقاله به مجله
 • استناد صحیح به تمام منابع مورد استفاده در مقاله
 • در صورت لزوم سپاسگزاری از حامیان پژوهش انجام شده در انتهای مقاله
 • رعایت ذکر و ترتیب نام نویسندگان براساس افراد مشارکت‌کننده در اجرای پژوهش و تهیه مقاله توسط نویسنده مسئول
 • رعایت اصول اخلاقی در مکاتبات با نشریه و یا در پاسخ به داوران (پرهیز از به‌کاربردن الفاظ یا جملات غیراخلاقی)

درصورت عدم رعایت موارد فوق و تخطی از موارد یادشده، هیأت تحریریه مجاز به تصمیم‌گیری لازم خواهد بود.