دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 34، مرداد و شهریور 1401 
آلاینده‌های چوب و فراورده‌های آن

صفحه 29-40

رضا جزایری؛ رضا حاجی حسنی؛ صدیقه نظری


بررسی تنوع گونه ای دوبالان ساپروکسیلیک در جنگل های هیرکانی

صفحه 57-62

فرزانه کازرانی؛ محمد ابراهیم فرآشیانی؛ سیده معصومه زمانی


ارزیابی وضعیت پراکنش صنوبرکاری‌های استان اردبیل

صفحه 63-70

یونس رستمی کیا؛ خسرو میرآخورلو؛ محسن کلاگری؛ رضا طلائی؛ بایرامعلی بیرامی


آفات غالب و مهم منطقه صحارا- سندی استان سیستان و بلوچستان

صفحه 71-77

محمد یوسف آچاک؛ عادل پردل؛ هادی درودی؛ ناصر فرار


گفتگوهای چالشی

تغییر اقلیم و تأثیر آن بر محیط‌های طبیعی کشور

صفحه 79-97

احمد رحمانی؛ مصطفی جعفری؛ محمد خسروشاهی؛ مرتضی خداقلی؛ فاطمه درگاهیان


معرفی گونه‌های گیاهی نادر و در معرض انقراض ایران

جایگاه حفاطتی گونه Allium breviscapum Stapf (Amaryllidaceae)

صفحه 127-135

کیوان صفی خانی؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی


تعیین جایگاه حفاظتی گونه نادر دانه‌برفی تابستانه Leucojum aestivum L. subsp. aestivum

صفحه 137-142

ایوب مرادی؛ عادل جلیلی؛ زیبا جم زاد؛ ادریس مهدوی فیکجور