آفات غالب و مهم منطقه صحارا- سندی استان سیستان و بلوچستان

نوع مقاله : نامه‌های علمی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان (ایرانشهر)، سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی،

2 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان (ایرانشهر)، سازمان تحقیقات و آموزش

3 استادیارپژوهش، بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان (ایرانشهر)،

4 استادیار بخش تحقیقات جنگل، مرتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج

چکیده

جنگل‌ها و مراتع در هر کشوری منابع محدودی هستند که از ارزش‌های اقتصادی و محیط‌زیستی غیرقابل جایگزینی برخوردارند، به همین دلیل، شناسایی و پایش آفات و بیماری‌های درختان و درختچه‌های جنگلی و مرتعی اهمیت بسیار زیادی دارد. برای مطالعه و شناسایی آفات درختان جنگلی و مرتعی استان سیستان و بلوچستان، نمونه‌برداری‌های خطی در زمان‌های مختلف، طی سال‌های 1397-1400 انجام شد. نمونه‌های جمع‌آوری‌شده با هدف شناسایی دقیق به آزمایشگاه آفات بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان منتقل شد. نتایج نشان داد، آفت کلیدی درخت کهور ایرانی سوسک بذرخوار Caryedon serratus است که خسارت زیادی به بذر درختان وارد می‎کند، همچنین سوسک پوست‌خوار (از خانواده Scolytidae) در بسیاری از رویشگاه‌های این درختان مشاهده می‌شود. علاوه‌براین، سرخرطومی کهور ایرانی (Cosmogaster sp.) نیز در رویشگاه کهور ایرانی ردیابی شد. درختان کلیر در این استان، توسط پروانه پیشگام (Anaphaeis aurota) مورد حمله قرار می‌گیرند که سبب بروز خسارت‌های بالایی به این درختان می‌شود. پروانه‌های تار‌عنکبوتی نیز به درختان مورینگا حمله می‌کنند و خسارت‌های زیادی به بار می‌آورند. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی برخی از مهم‌ترین آفات جنگل‌ها و مراتع استان سیستان و بلوچستان است، با پایش این آفات می‌توان از طغیان آنها جلوگیری و برنامه‌های مدیریتی مؤثر را اجرا کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Important and dominant pests of the Sahara-Sandy region of Sistan and Baluchestan provinces

نویسندگان [English]

  • Mohammad Yousef Achak 1
  • Adel Pordel 2
  • Hadi Darroudi 3
  • Nasser Farrar 4
1 Research Division of Natural Resources, Baluchestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research Education and Extension Organization, AREEO, Iranshahr, Iran.
2 Assistant Prof., Plant Protection Research Department, Baluchestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Iranshahr, Iran.
3 Assistant Professor., Forest and Rangelands Research Department, Baluchestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center (AREEO), Iranshahr, Iran
4 Assistant Professor of Bushehr Agricultural and Natural Resources Research and Education Center (AREEO)
چکیده [English]

Forests and rangelands in any country are limited resources with irreplaceable economic and environmental value. Therefore, identifying and monitoring pests and diseases of trees and shrubs in forests and rangelands is important. To study and identify pests of forest trees and rangelands in Sistan and Baluchestan province, liner sampling was performed at different times during the years 2018-2022. The results showed key pest of the Jand trees is the seed-eating beetle with the scientific name of Caryedon serratus, which causes a lot of damage to the seeds of the trees. Also, the bark-eating beetle (Scolytidae) can be seen in many habitats of these trees. In addition, the Comogaster sp. was also detected in the Jands tree's habitat. Karira trees in the province are attacked by pioneer butterflies (Anaphaeis aurota), which cause significant damage to these trees. Moringa trees are also attacked by Mite Moth, which causes a lot of damage to these trees. The purpose of this study was to identify some of the most important pests of forests and rangeland in Sistan and Baluchestan province by monitoring these pests. Their outbreak can be prevented, and effective management programs can be implemented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monitoring
  • Pests and Disease
  • Jand
  • Karira
  • Sistan and Baluchestan
بی‌نام، 1401، سیمای استان. اداره منابع طبیعی استان سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان،  یک صفحه.
بی‌نام، 1400، استانداری سیستان و بلوچستان.
افروزیان، م. و صلاحی، ع.، 1389 .بررسی برخی عوامل مؤثر در خشکیدگی درختان کهور ایرانی Prosopis cineraria (L.) Druce و چش  Acacia nilotica (L.) Delileدر جنوب بلوچستان. تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل‌ها و مراتع، 8(1): 39-47.
بهداد، ا.، 1366 . آفات و بیماری‌های درختان و درختچه‌های جنگلی و گیاهان زینتی ایران. انتشارات نشاط اصفهان، اصفهان، 807 صفحه.
بیات ترک، د.، سفیدکن، ف.، فراشیانی، م.ا. و زمانی، م.، 1400. پایش آفات و بیماری‌های جنگل‌ها و مراتع حوزه ایران تورانی- استان‌های تهران و البرز. پنجمین کنگره بین‌المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط‌زیست و گردشگری ایران، 9 الی 21 مرداد ماه، تبریز.
فرار، ن.، 1400. پایش آفات و بیماری‎های جنگل‎ها و مراتع در ناحیه اکولوژی صحارا- سندی (خلیج‌فارس- عمانی) بوشهر در استان بوشهر. گزارش نهایی طرح پژوهشی. سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران، 142 صفحه.
کوه‌پیما، ف.، صادقی، س.، م.، باقری، ع.، فرار، ن.، فراشیانی، ا. و صادقی‌بهمنی، م.، 1400. برخی از مهم‌ترین آفات جنگل‌ها و مراتع استان هرمزگان با تأکید بر آفات نوظهور. طبیعت ایران. 6(6): 89-102.
گلستانه، س.ر.، فرار، ن. و عسکری، ح.، 1383. بررسی برخی از ویژگی‌های زیستی و تعیین میزان آلودگی غلاف‌های کهور ایرانی به سوسک بذرخوار. تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل‌ها و مراتع ایران، 2(11): 49-56.
مرتضوی، س. و زرگر، م.، 1392. روش‌های پایش و تشخیص آفات در قرنطینه. همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی، 30 آبان، قشم، تعداد صفحات 8237.