تغییر اقلیم و تأثیر آن بر محیط‌های طبیعی کشور

نوع مقاله : گفتگوهای چالشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

2 دانشیار پژوهش، موسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران.ایران.

3 دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

4 دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

5 استادیار پژوهش بخش تحقیقات بیابان، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

تغییر اقلیم یکی از چالش‌های مهم و اساسی امروز دنیاست، به‌طوری‌که، افزایش گازهای گلخانه‌ای به‌عنوان مهم‌ترین عامل ناشی از فعالیت‌های انسانی در تغییر اقلیم مورد توجه همگان قرار گرفته است. ایران نیز مانند سایر کشورها با این چالش مواجه بوده، محیط‌های طبیعی آن، تحت تأثیر این چالش قرار داشته و افزون بر سوء مدیریت‌ها بر زوال بسیاری از اکوسیستم‌های آسیب‌پذیر اثر گذاشته است. تغییر اقلیم و تأثیر آن بر محیط‌های طبیعی ایران، موضوع گفت‌و‌گوی چالشی این شماره از نشریه طبیعت ایران است. مهمانان این شماره، سال‌های طولانی در حال مطالعه و پژوهش پیرامون این موضوع بوده‌اند، در اینجا قصد داریم نتایج فعالیت‌های ایشان را مطرح کنیم. در این گفت‌وگو از حضور آقایان دکتر مصطفی جعفری، دکتر محمد خسروشاهی، دکتر مرتضی خداقلی و سرکار خانم دکتر فاطمه درگاهیان بهره برده‌ایم.

عنوان مقاله [English]

Climate change and its impact on natural environments of the country

نویسندگان [English]

  • Ahmad Rahmani 1
  • Mostafa Jafari 2
  • Mohammad KHosroshahi 3
  • Morteza Khodagholi 4
  • Fateme Dargahian 5
1 Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
2 Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extention Organization (AREEO), Tehran, Iran.
3 Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
4 Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
5 Assistant Prof., ., Desert Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands
چکیده [English]

-