دوره و شماره: دوره 7، شماره 6 - شماره پیاپی 37، بهمن و اسفند 1401 

دیدگاه‌ها

وضعیت مراتع ایران

صفحه 7-16

حسین ارزانی


اثرات تغییر اقلیم بر پراکنش گونه Bromus tomentellus

صفحه 17-25

مرتضی خداقلی؛ جواد معتمدی؛ راضیه صبوحی


تخریب رویشگاه‌های طبیعی سفیدپلت در جنگل‌های کران‌رودی هیرکانی و راهبردهای برون‌رفت از آن

صفحه 27-38

پدرام غدیری پور؛ فرهاد اسدی؛ مسلم اکبری نیا؛ امید اسماعیل زاده؛ عباس قمری‌ زارع


نامه‌های علمی

مروری بر زیست‌شناسی شب‌پره شمشاد در جنگل‌های شمال ایران

صفحه 39-46

سمیرا فراهانی؛ محمد ابراهیم فرآشیانی؛ فرزانه کازرانی؛ مینا کوه جانی گرجی؛ سیدنقی خالقی تروجنی


گفتگوهای چالشی

احیا و توسعه جنگل‌های ایران، قسمت دوم، نقد و بررسی برنامه‌های گذشته و چشم‌انداز آینده

صفحه 79-98

احمد رحمانی؛ نقی شعبانیان؛ کامران پورمقدم؛ عادل جلیلی؛ مهدی پورهاشمی


معرفی گونه‌های گیاهی نادر و در معرض انقراض ایران

جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Ranunculus dalechanensis

صفحه 127-132

نسترن جلیلیان؛ مصطفی نعمتی پیکانی؛ حبیب اله رحیمی؛ زیبا جمزاد؛ عادل جلیلی