دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 33، خرداد و تیر 1401 

دیدگاه‌ها

آینده‌نگری در صنعت چوب

صفحه 7-18

رضا جزایری؛ محمد باقر رضایی؛ سعید مهدوی؛ صدیقه نظری


پوشش گیاهی اکوسیستم‌های آلپی و تحت آلپی ایران

صفحه 67-75

کاظم ساعدی؛ مرتضی خداقلی؛ رستم خلیفه زاده؛ علیرضا افتخاری؛ جواد معتمدی


معرفی برخی از گیاهان بیگانه ‌ایران و بررسی خطر تهاجم آنها

صفحه 77-85

سیما سهرابی؛ عادل جلیلی؛ اسکندر زند؛ جاوید قرخلو


گفتگوهای چالشی

پایش جنگل‌های زاگرس؛ اقدامات و نتایج اولیه

صفحه 87-105

احمد رحمانی؛ مهدی پورهاشمی؛ سید کاظم بردبار؛ حسن جهانبازی؛ محمد متینی زاده؛ یعقوب ایرانمنش؛ مجید توکلی


معرفی گونه‌های گیاهی نادر و در معرض انقراض ایران

جایگاه حفاظتی دو گونه انحصاری از جنس .Centaurea L

صفحه 135-141

طیبه امینی اشکوری؛ حبیب زارع؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی


جایگاه حفاظتی گونه‌های انحصاری جنوب غرب ایران از جنس Dionysia

صفحه 143-155

امین زراعتکار؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی؛ فرزانه خواجوئی نسب


تصاویری از طبیعت ایران

قزوین-زیاران

صفحه 34-34

فرهاد رمضانی