پایش جنگل‌های زاگرس؛ اقدامات و نتایج اولیه

نوع مقاله : گفتگوهای چالشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

2 دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 استادیارپژوهش، بخش تحقیقات منابع‌طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع‌طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز. ایران

4 دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، شهرکرد، ایران

5 دانشیارپژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران،‌ ایران

6 عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم‌آباد، ایران

چکیده

در گفت‌وگوی ویژه شماره قبل نشریه طبیعت ایران، مطالبی درباره اهمیت پایش عرصه‌های طبیعی کشور و اقدامات انجام‌شده در بخش‌های تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ارائه شد. نظر به اینکه فاز اول پایش جنگل‌های زاگرس رو به اتمام است، همچنین با توجه به نتایج جالب و مهم به‌دست‌آمده در این پایش، در گفت‌وگوی این شماره از نشریه، از مجریان طرح جامع و طرح‌های ملی پایش جنگل‌های زاگرس دعوت شد تا پیرامون چگونگی پایش این جنگل‌ها و نتایج اولیه سنجش و پایش آنها، گزارشی را در اختیار خوانندگان نشریه طبیعت ایران قرار دهند. در این گفت‌وگو آقایان دکتر مهدی پورهاشمی، دکترسیدکاظم بردبار، دکتر حسن جهانبازی، دکتر محمد متینی‌زاده، دکتر یعقوب ایرانمنش و دکتر مجید توکلی حضور دارند. این گفت‌وگو شامل دو قسمت است، چگونگی پایش و معیارها و شاخص‌های اندازه‌گیری در قسمت اول و نتایج به‌دست‌آمده تا این مقطع زمانی در قسمت دوم مطرح شد. امید است با تداوم اجرای این طرح‌ها و ارائه نتایج حاصل از آنها، بتوان در مدیریت جنگل‌های زاگرس بهتر از گذشته عمل کرد و این سرمایه‌های ملی و غیر‌قابل جایگزین کشور را از روند زوال و تخریب نجات داد.

عنوان مقاله [English]

Zagros forests monitoring, measures and preliminary results

نویسندگان [English]

  • Ahmad Rahmani 1
  • Mehdi Pourhashemi 2
  • Kazem Bordbar 3
  • Hasan Jahanbazi 4
  • Mohammad Matinizadeh 5
  • Yaghoub Iranmanesh 4
  • Majid Tavakoli 6
1 Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
2 Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangelands,, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
3 Assistant Prof, Natural Resources Department, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Shiraz, Fars, Iran.
4 Associate Prof., Research Division of Natural Resources, Chaharmahal and Bakhtiari Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, (AREEO), Shahrekord, Iran
5 Associate Prof. , Research institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension
6 Member of Scientific Board, Research Division of Natural Resources, Agricultural and Natural Resources Research and Education Center of Lorestan, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Khoramabad, Iran
چکیده [English]

-