ارزیابی سودمندی عملکرد و بهره‌وری اقتصادی صنوبر در تلفیق با محصولات زراعی، علوفه‌ای و دارویی

نوع مقاله : دیدگاه‌ها

نویسندگان

1 استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

چکیده

با توجه به طرح تنفس جنگل و عدم بهره‌برداری از جنگل‌های طبیعی، مشکلات مربوط به واردات چوب و افزایش نوسانات قیمت در بازار، زراعت چوب با گونه‌های تند‌رشد، بهترین گزینه برای تأمین مواد اولیه صنایع چوبی است. نیاز سالانه صنایع چوب و کاغذ کشور به چوب به‌عنوان ماده اولیه، حدود 13 میلیون مترمکعب برآورد شده است (مدیررحمتی و پناهی، 1397) که برای تأمین آن باید تدابیری اساسی اندیشید. از راهکارهای اصولی برای رفع کمبود ماده اولیه صنایع چوب و کاغذ کشور می‌توان به توسعه زراعت چوب، پرهیز از توسعه نامتناسب و ناموزون صنایع چوب، بازیافت فراورده‌های کاغذی، راه‌اندازی خطوط صنعتی بازیافت، بهینه‌سازی صنایع مستعمل و برنامه‌ریزی بلندمدت جامع و کاربردی اشاره کرد.
کمبود ماده اولیه چوب و کیفیت کم آن، به‌روز نبودن و فرسودگی ماشین‌های تولیدی، تحریم‌های بین‌المللی، واسطه‌گری در امر انتقال مواد و فروش ماده اولیه، قیمت زیاد فراورده‌های تولیدی با کیفیت کم در کشور، هزینه زیاد حمل ماده اولیه و هزینه زیاد نگهداری در کارخانه‌ها برخی از مواردی است که توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور را با چالش‌های اساسی مواجه کرده و رفع آن نیازمند تدبیر و حمایت سازمان‌های مسئول برای بر طرف کردن موانع و مشکلات و تدوین برنامه‌های جامع و اصولی است. 

عنوان مقاله [English]

Evaluation of economic productivity of poplar in combination with agricultural, fodder, and medicinal crops

نویسندگان [English]

  • Fateme Ahmadlou 1
  • Mohsen Calagari 2
  • Azade Salehi 3
  • Saeede Eskandari 1
2 Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

-

اسدی، ف. و خداکریمی، ع.، 1395. کشت تلفیقی صنوبر گونهPopulus alba  و یونجه در آذربایجان غربی. مجله جنگل ایران، 8(1): 65-51.
اسدی، ف. و کلاگری، م.، 1398. مزایای کشت تلفیقی صنوبر با محصولات زراعی و علوفه‌ای. حفاظت و بهره‌برداری جنگل‌های هیرکانی، 1(1): 16-5.
اسدی، ف.، کلاگری، م.، قاسمی، ر. و باقری، ر.، 1383. بررسی تأثیر فاصله کاشت بر عملکرد صنوبر و یونجه در کشت تلفیقی. تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 12(4): 480-455.
اسدی، ف.، کلاگری، م.، قاسمی، ر. و باقری، ر.، 1391. نتایج نهایی کشت تلفیقی صنوبر و یونجه در کرج. مجله جنگل ایران، 4(1): 44-33.
آمیقی، س.ج.، عسکری، ح.ر. و واحد، ب.ش.، 1392. اثر سامانه آگروفارستری بر خصوصیات لایه سطحی خاک (مطالعه موردی منطقه بیارجمند- استان سمنان). بوم‌شناسی گیاهان زراعی، 9(3): 8-1.
خدا‌کریمی، ع.، 1394. کشت تلفیقی صنوبر گونه Populus alba با یونجه (آگروفارستری) در استان آذربایجان غربی. گزارش نهایی طرح پژوهشی. مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، 23 صفحه.
رحیمی، ف.، 1398. پـارادکـس تلـخ ایـن روزهـای صنعت اوراق فشـرده چـوبـی؛ کمبـود مـاده اولیـه و صـدور مجـوزهـای جـدیـد تـولیـد. ماهنامه صنایع چوب، مبلمان و کاغذ ایران، 19(138): 26-22.
ساداتی، س.ا. و اسدی، ف.، 1400. معرفی کشت تلفیقی صنوبر با گندم در شرایط جلگه‌ای مازندران. حفاظت و بهره‌برداری جنگل‌های هیرکانی، 3(1): 38-27.
صادقی، آ.، صالحی، ع. و موسوی‌کوپر، س.ع.، 1394. تأثیر کشت خالص و آمیخته‌ صنوبر و بادام زمینی بر خصوصیات شیمیایی خاک (مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقات زراعی فخرآباد لشت نشاء). مجله بوم‌شناسی جنگل‌های ایران، 3(6): 35-28.
نظری، م.، عباسی‌سورکی، ع. و فلاح، س.، 1396. بررسی اثر سیستم‌های اگروفارستری و کشت متداول بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivam L.) و جو (Hordeum vulgare L.). نشریه بوم‌شناسی کشاورزی، 9(1): 216-198.
یخکشی، ع.، 1385. مدیریت تلفیقی در جنگل‌های خزری شمال با مشارکت مردم محلی. انتشارات میرماه، تهران، 103 صفحه.
مدیر‌رحمتی، ع.ر. و پناهی، پ.، 1397. زراعت چوب، راهی مطمئن و پایدار برای تأمین چوب مورد نیاز کشور. نشریه طبیعت ایران، 3(2): 76-62.