آینده‌نگری در صنعت چوب

نوع مقاله : دیدگاه‌ها

نویسندگان

1 محقق بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده‌های آن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

2 استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

3 دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

4 کارشناس بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده‌های آن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

چکیده

آینده‌نگری یکی از مقولات مهم در تدوین راهبردهای مناسب برای بخش‌های مختلف اقتصادی ازجمله صنعت است. بر مبنای آینده‌نگری دقیق و درست می‌توان برنامه‌های درازمدت را به‌صورت کارآمد پی‌ریزی کرد. برای پیش‌بینی روندهای بلندمدت در مقایسه با روندهای کوتاه‌مدت، تحلیل‌های اقتصادی متفاوتی وجود دارد. از آغاز قرن بیست و یکم، صنعت چوب در مقیاس جهانی شاهد تحولات چشمگیری بوده است، بازار جهانی صنعت چوب روند متفاوتی را نسبت به آنچه که در قرن بیستم بود، نشان می‌دهد. در مسیر تحولات مشاهده می‌شود، کشورهایی که بیشترین سهم را در بازار جهانی محصولات چوبی سنتی داشتند به‌تدریج با کاهش سهم خود روبه‌رو بودند،‌ ولی با رشد تولید فراورده‌های نسل دوم چوب همراه شده‌اند. در این رابطه اقتصادهای نوظهور به سهم بیشتری در تولید محصولات چوبی سنتی نظیر خمیر کاغذ و کاغذ دست یافته‌اند. بر مبنای تحولات موصوف، پیش‌بینی‌هایی در تولید محصولات نسل اول و دوم چوب برای دهه‌های آتی انجام شده است. براساس تجزیه‌و‌تحلیل‌های حاصل از آن می‌توان آینده‌نگری را به تناسب توان بالقوه و ظرفیت‌های کشور در صنعت چوب انجام داد تا نقاط ضعف و قوت موجود به همراه فرصت‌های بالقوه شناسایی شوند.نوشتار پیش‌رو نگاهی به سیر تحولات صنعت چوب داشته و به بررسی اهداف درازمدت جهانی آن پرداخته است.
 

عنوان مقاله [English]

Foresight in the wood industry

نویسندگان [English]

  • Reza Jazayeri 1
  • Mohammad Bagher Rezaee 2
  • Saeed Mahdavi 3
  • Sedighe Nazari 4
2 Professor, research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
3 Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangelands,, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

-

بادامچی‌زاده، ش.، لتیباری، ا.ج.، تاج‌دینی، آ.، پورموسی، ش. و لشگری، ا.، 1400. امکان‌سنجی استفاده از ضایعات لیگنوسلولزی برای تولید بیواتانول در ایران (کاربرد مدل سریزمانی آریما). تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 34(4): 355-340.
دهقانی‌فیروزآبادی، م.ر.، سعید مهدوی، س. و توسلی، ا.، 1387. بررسی امکان استفاده از خمیر سودای پوست کنف به جای خمیر الیاف بلند وارداتی در بهبود کیفیت کاغذ حاصل از خمیر سودای باگاس. تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 23(2): 653-642.
جلیلی، ع.، عراقی، م.ک.، حسین‌خانی، ح.، کنشلو، هـ.، فخریان، ع.، حبیبی ،م.ر.، عر ب‌تبار فیروزجایی، ح.ا.، نوربخش ،ا.، معلمی، م.، مجدطاهری، ز.، عباس‌عظیمی، ر. و قاسمی، م.ح.، 1386. راهبرد تأمین راهبرد تأمین پایدار مواد لیگنوسلولزی ایران. مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، 165 صفحه.
صمصامی، ح.، عباسقلی‌نژاداسبقی، ر. و خان‌زاده، م.، 1400. بررسی تأثیر نرخ ارز بر واردات فراورده‌های کاغذی در ایران. تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 34(4): 367-356. 
مهدوی، س. و حبیبی، م.ر.، 1392. تأثیر اختلاط پوست و مغز کنف بر خمیرکاغذسازی به روش سودا و مقاومت‌های کاغذ. تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 28(4): 653-642.