دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 32، فروردین و اردیبهشت 1401 

دیدگاه‌ها

اجرای برنامه ملی توسعه زراعت چوب ضرورتی برای حفاظت جنگل‌ها و تأمین مواد اولیه چوبی کشور

صفحه 9-19

محسن کلاگری؛ خسرو میرآخورلو؛ آزاده صالحی؛ فاطمه احمدلو؛ سارا تیموری؛ ابوالفضل جعفری؛ سعیده اسکندری؛ رضا باقری؛ محمد کاظم عراقی؛ محمد باقر خدایی؛ رفعت الله قاسمی


اصول مدیریتی توسعه مکانیزاسیون در منابع طبیعی

صفحه 21-24

عباس گرجی چاکسپاری؛ خلیل کریم‌زاده اصل؛ روح اله رحیمی


نامه‌های علمی

روش‌های مختلف پایش آفات و بیماری‌ها در عرصه‌های جنگلی و مرتعی

صفحه 33-44

ابراهیم زرقانی؛ محمد ابراهیم فرآشیانی؛ سودابه امینی


گونه‌های بومی سالیکورنیا با ارزش اقتصادی در فلور ایران

صفحه 45-50

غلامحسن رنجبر؛ فرهاد دهقانی؛ محمدحسن رحیمیان


حفاظت از شمشاد هیرکانی در شرایط برون جا

صفحه 53-58

بهرام ناصری؛ فرزاد شفیع زاده؛ محسن نورشاد؛ یزدانفر آهنگران؛ قهرمان رضائی


گفتگوهای چالشی

پایش عرصه‌های طبیعی در کشور

صفحه 67-89

احمد رحمانی؛ عادل جلیلی؛ مهدی پورهاشمی؛ محمد خسروشاهی؛ علیرضا افتخاری؛ محمد ابراهیم فرآشیانی؛ فاطمه سفیدکن


دانشمندان ایرانی

زندگینامه مهندس احمد دالکی

صفحه 115-123

مهدی زهدی


معرفی گونه‌های گیاهی نادر و در معرض انقراض ایران

جایگاه حفاظتی گونه انحصاریNepeta dschuparensis از تیره نعنا

صفحه 125-130

احمد پورمیرزایی؛ زیبا جم زاد؛ ماشاالله غنچه پور؛ منصور دهقان؛ عادل جلیلی


جایگاه حفاظتی گونه انحصاری پونه‌سای ماکویی Nepeta makuensis Jamzad & Mozaffarian

صفحه 131-136

مهناز حیدری ریکان؛ رحمان رحیم دخت؛ شهریار ییلاقی؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی


نقد کتاب

نقد کتاب فلور ایران، تیره شب‌بو (Brassicaceae)

صفحه 143-145

سعیده سادات میرزاده واقفی