پایش عرصه‌های طبیعی در کشور

نوع مقاله : گفتگوهای چالشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

2 استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

3 دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

4 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، بخش تحقیقات مرتع

5 استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

6 استاد، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

تغییرات اقلیمی در جهان و آثار آن در کشور به‌ویژه خشک‌سالی و استرس آبی بر اکوسیستم‌های طبیعی در سال‌های اخیر، سبب بروز پدیده‌هایی از‌جمله زوال برخی از اکوسیستم‌ها شده و توجه مسئولان کشور را برای چگونگی مواجه شدن با این پدیده‌ها به خود جلب کرده است. در این رابطه، پایش عرصه‌های طبیعی اعم از جنگل‌ها، مراتع و بیابان‌ها با هدف دست‌یابی به اطلاعات صحیحی، که روند تغییرات این اکوسیستم‌های طبیعی را نمایان کند، از ضروریاتی است که برای مدیران کشور در تدوین برنامه‌های اجرایی، لازم و حیاتی است. مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، برنامه‌های جامعی را برای آماربرداری و پایش اکوسیستم‌های طبیعی کشور در دست اجرا داشته است. به‌دلیل اهمیت این برنامه‌ها، نشریه طبیعت ایران در بخش گفت‌وگوی چالشی این شماره، با حضور دست‌اندرکاران این برنامه کلان، موضوع پایش اکوسیستم‌های طبیعی مهم کشور را بررسی و مختصری از نتایج به‌دست‌آمده را تبیین می‌کند.
مهمانان این گفت‌وگو آقایان دکتر عادل جلیلی، دکتر مهدی پورهاشمی، دکتر محمد خسرو‌شاهی، دکتر علیرضا افتخاری، دکتر محمدابراهیم فراشیانی و سرکار خانم دکتر فاطمه سفیدکن هستند.

عنوان مقاله [English]

Monitoring of natural areas in the country

نویسندگان [English]

  • Ahmad Rahmani 1
  • Adel Jalili 2
  • Mehdi Pourhashemi 3
  • Mohammad Khosroshahi 3
  • Alireza Eftekhari 4
  • Mohammad Ebrahim Farashiani 5
  • Fateme Sefidkon 6
1 Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
2 Professor, research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
3 Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangelands,, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
4 4 Assistant Professor, Rangeland Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands
5 Assistant Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
6 Professor, research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
چکیده [English]

-