پروانه سفید برگخوار بلوط و موضوع مدیریت پایدار زاگرس

نوع مقاله : سخن روز

نویسنده

استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

چکیده

پروانه سفید برگخوار بلوط به صورت گسترده در بخش های جنوبی جنگلهای زاگرس طغیان کرده است و طبق معمول، رسانه ها، طرفداران محیط زیست و لاجرم مسئولین ملی ومنطقه ای پیگیر یک راه حل سریع و اورژانسی هستند. در حالیکه بارها با توجه به شرایط پیش امده، موضوع مدیریت پایدار اکوسیستم زاگرس و لزوم پذیرش یک رویکرد جامع حفاظتی و احیا مورد تاکید بوده و اذعان شده بود ظهور خشکیدگی ها و زوال ناشی از آفات و بیماری ها  عمدتا به عنوان  پدیده ثانویه ماحصل بهم خوردن شرایط اکولوژیک این رویشگاه ها می باشد. با توجه به مطالعات پژوهشگران و خصوصا مطالعات و پایش آل منصور و همکارانشان در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس مشخص شده است که شرایط محیطی رویشگاه زمینه ساز این نوع طغیان هاست. 

عنوان مقاله [English]

Leucoma wiltshirei Coll and sustainable management of Zagros

نویسنده [English]

  • Adel Jalili
Professor, research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
چکیده [English]

-