زندگی نامه مهندس محمد فیاض، پژوهشگری با نگاه ملی و راهبردی به مراتع کشور

نوع مقاله : دانشمندان ایرانی

نویسنده

دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.


عنوان مقاله [English]

A biography of Engineer Mohammad Fayaz, a researcher with a national and strategic view towards the rangelands of the country

نویسنده [English]

  • Parisa Panahi
Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangelands,, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

-