رویکرد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در مورد دیمزارهای کشور برای حفظ منابع پایه

نوع مقاله : گفتگوهای چالشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

2 استاد، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

4 استاد پژوهش، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

5 دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

چکیده

کشت دیم در ایران، سابقه‌ای طولانی دارد. از یک سو، موضوع تولید محصول به‌‌ویژه غلات به‌عنوان محصولی بسیار مهم ازنظر امنیت غذایی، مطرح است و از سوی دیگر، چالش‌هایی نظیر تغییر کاربری اراضی، تغییر اقلیم، فرسایش شدید خاک، رها شدن دیم‌زارهای کم‌‌بازده، فرسایش آبی و بادی و تولید ریزگرد وجود دارند. مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، در شورای راهبردی خود با توجه به اهمیت منابع پایه از‌جمله خاک و آب، رویکرد جدیدی را پیرامون دیم‌زارهای کشور مطرح کرده است، در این شماره از نشریه طبیعت ایران، در‌مورد این رویکرد، به بحث و تبادل نظر می‌پردازیم. امید است با توجه به این دیدگاه، بتوان با حفظ منابع پایه و کاهش خسارت‌های موجود برای تولید پایدار گام برداشت. در این گفت‌وگو، از حضور سرکار خانم دکتر فاطمه سفید‌کن و جناب آقایان مهندس محمد فیاض، دکتر علی‌اشرف جعفری و دکتر جواد معتمدی بهره‌‌مند شدیم.

عنوان مقاله [English]

The Research Institute of Forests and Rangelands' approach towards the country's wetlands to preserve the basic resources

نویسندگان [English]

  • Ahmad Rahmani 1
  • Fateme Sefidkon 2
  • Mohammad Fayyaz 3
  • Ali Ashraf Jafari 4
  • Javad Motamedi 5
1 Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
2 Professor, research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
3 Assistant Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
4 Professor, Rangeland Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension (AREEO), Tehran, Iran
5 Associate Professor, Rangeland Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran.
چکیده [English]

-