دوره و شماره: دوره 4، شماره 6 - شماره پیاپی 19، بهمن و اسفند 1398 

دیدگاه‌ها

واردات چوب و آفات قرنطینه در ایران "چالش ها و راهکارها"

صفحه 7-17

محمدابراهیم فراشیانی؛ حسن عسکری؛ سودابه امینی


جایگاه تحقیقات مکانیزاسیون در منابع طبیعی کشور

صفحه 25-28

روح اله رحیمی؛ خلیل کریم زاده؛ عباس گرجی چاکسپاری


گفتگوهای چالشی

فرونشست زمین قسمت 1 (علل و عوامل)

صفحه 77-91

احمد رحمانی؛ محمد جواد بلورچی؛ رضا شهبازی؛ حمید رحمانی؛ محمد خسروشاهی


معرفی گونه‌های گیاهی نادر و در معرض انقراض ایران

جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Tanacetum paradoxum (Boiss.) Bornm در ایران

صفحه 108-111

عفت جعفری؛ احمد حاتمی؛ غلامعباس قنبریان؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی


جایگاه حفاظتی گونه انحصاریAstragalus vernaculus (Fabaceae)

صفحه 113-117

آزاده اخوان روفیگر؛ علی باقری؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی


اخبار علمی و تحلیلی

پیش بینی افزایش خشکسالی شدید در آینده

صفحه 119-119

پروین صالحی شانجانی


تصاویری از طبیعت ایران

تهران، لواسان

صفحه 4-5

آسیه شامخی