جایگاه حفاظتی گونه انحصاریAstragalus vernaculus (Fabaceae)

نوع مقاله : معرفی گونه‌های گیاهی نادر و در معرض انقراض ایران

نویسندگان

1 استادیار، بخش تحقیقات جنگلها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران

2 استادیار، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

جنس گون با بیش از 2500-3000 گونه بزرگترین جنس گیاهان گلدار در دنیا بشمار می‌رود. فلور ایران با داشتن بیش از 850 گونه یکی از مراکز مهم تنوع یابی جنس گون است که دارای میزان بومزادی بالایی می‌باشد. یکی از بخش‌های پیچیده این جنس در ایران بخش Hymenostegis است. گونه Astragalus vernaculus Podlech متعلق به این بخش به عنوان گونه انحصاری استان اصفهان محسوب شده و تنها در مناطق غربی این استان رویش دارد. در این مطالعه ویژگی‌های جمعیتی، وضعیت رویشگاه‌های آن و  جایگاه حفاظتی این گونه مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظور بر اساس شیوه نامه اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت ( IUCN) با استفاده از سه معیار میزان حضور، سطح تحت اشغال و تعداد پایه‌های بالغ، جایگاه حفاظتی آن تعیین و در طبقه "در بحران انقراض" قرار گرفت. به علاوه نکاتی در خصوص تاکسونومی این گونه ارائه شده است. با توجه به رویش این گونه در مناطق غیر حفاظت شده، به منظور جلوگیری از انقراض و تخریب رویشگاههای آن، اعلام رویشگاه‌های حفاظت شده، در این مناطق ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conservation status of endemic species Astragalus vernaculus (Fabaceae)

نویسندگان [English]

  • Azadeh Akhavan Roofigar 1
  • Ali Bagheri 2
  • Ziba Jmazd 3
  • Adel Jalili 3
1 Assistant Prof., Natural Resources Research Department, Isfahan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Isfahan, Iran
2 Assistant Prof., Department of Plant and Animal Biology, Faculty of Biological Science and Technology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Prof., Research Institute of Forests and Rangelands Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

Astragalus with more than 2500-3000 species is the largest genus of the flowering plants in the world. Iran with possessing more than 850 species is one of the most important centers of origin of the genus Astragalus, with high amount of endemism. One of the complicated sections among this genus is section Hymenostegis. Astragalus vernaculus Podlech belonging to this section is considered as an endemic species of Isfahan province and is distributed only in western parts of this province. Based on the IUCN guidelines and using three criteria including extent of occurrence, area of occupancy and number of mature individuals, the conservation status of this endemic species was determined and classified as “Critically Endangered”. In addition, some notes regarding the taxonomy of this species are provided. Due to the growing of this species in unprotected areas, in order to prevent extinction and degradation of its habitats, announcement of protected areas is necessary in these habitats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Astragalus
  • endemic
  • IUCN
  • Isfahan
  • Iran