احتمالا گیاهان فراتر از آگاهی و تصور ما به یکدیگر یاری می رسانند

نوع مقاله : اخبار علمی و تحلیلی

نویسنده

استادیار، بخش تحقیقات جنگلها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران


عنوان مقاله [English]

---

نویسنده [English]

  • Mehrdad Zarafshar
3 Assistant Prof., Forests and Rangelands Research Department, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Shiraz, Iran