استرس آب و راهبرد توسعه (قسمت سوم)، تغییر اقلیم و نقش مردم

نوع مقاله : ستون‌ها

نویسندگان

1 استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

---

عنوان مقاله [English]

1)Water stress and development strategy (Part 3), 2) Climate change and the role of the people

نویسندگان [English]

  • Adel Jalili 1
  • Mostafa Jafari 2
1 Prof., Research Institute of Forests and Rangeland,s Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
2 Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran