دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 17، مهر و آبان 1398، صفحه 1-100 
درختان غیرمثمر کهنسال استان زنجان

صفحه 29-35

طه مجیدی؛ مصطفی خوشنویس؛ سید احمد موسوی؛ فرهاد آقاجانلو؛ محمد شجاعی


گفتگوهای چالشی

سیل و شهرسازی

صفحه 59-74

احمد رحمانی؛ مصطفی بهزادفر؛ اصغر نصیری؛ مسعود حمزه


معرفی گونه‌های گیاهی نادر و در معرض انقراض ایران

جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Astragalus safavii Podlech & Maassoumi

صفحه 89-93

ناصر کاسبی؛ محمدعلی قهرمانی؛ حمیده فخر رنجبری؛ زیبا جم‌زاد؛ عادل جلیلی


نقد کتاب

نقدی بر کتاب مرتع و مرتعداری

صفحه 98-99

علی طویلی؛ محمد فرزام


تصاویری از طبیعت ایران

آذربایجان شرقی، جنگل‌های گویجه بیل

صفحه 4-5

نگار ولی‌زاده