تغییر اقلیم و تحریم: تهدید یا فرصت

نوع مقاله: ستون‌ها

نویسنده

دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

--

عنوان مقاله [English]

Climate change and sanctions: threat or opportunity,

نویسنده [English]

  • Mostafa Jafari
Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran