کاربرد تنوع گونه‎ای گیاهی در مدیریت آفات چوبخوار

نوع مقاله: دیدگاه‌ها

نویسندگان

1 استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگلها، مراتع و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر، سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهر، ایران

چکیده

آفات چوبخوار از مخرب‎ترین و مهمترین آفات درختان و درختچه‎های مثمر و غیرمثمر در اکوسیستم‎های مختلف محسوب می‎شوند. برخی اوقات خسارت آنها به حدی شدید است که باعث از بین رفتن گونه‎های حساس و تغییر جدی و زوال اکوسیستم می‎شود (فرآشیانی، a 1383). این مشکل در برخی از اکوسیستم‎های جنگل طبیعی و دست کاشت و فضاهای سبز شهری بدون تنوع گونه‎ای (وجود تک گونهء درختی یا گونه‎های محدود درختی در اکوسیستم)، دیده می‏شود.
در برنامهء مدیریت تلفیقی کنترل آفات گیاهان دست کاشت، استفاده‎ء از تنوع گونه‎ای (کاشت گونه‎های گیاهی غیر میزبان آفت، در مرکز آلودگی)، یکی از مهمترین و متداول‎ترین روش‎ها بوده است. تنوع گونه‎ای یعنی گوناگونی گونه‎های جانوری یا گیاهی بر روی کره زمین (Magurran, 2004). برای مدیریت آفات چوبخوار از روش تنوع گونه‎ای یعنی افزایش گونه‎های کاشت شده از یک گونه که میزبان آفت است به چند گونه جدید که میزبان آفت نیستند، استفاده می‎شود.

عنوان مقاله [English]

--

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Farashiani 1
  • Seid Moosa Sadeghi 2
1 Assistant Prof., Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
2 Assistant Prof., Forests and Rangelands Research Department, BUshehr Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research Education and Extension Organization, AREEO, Bushehr, Iran
-فرآشیانی، م. ا.، صادقی، س. ا. و عبایی، م.، 1379. بررسی  پراکنش جغرافیایی، میزبان­ها و حساسیت آنها به سوسک شاخک بلند سارتا. نامه‎ی انجمن حشره‎شناسی ایران، 20 (2): 96-81.

-فرآشیانی، م. ا.، 1381. بررسی بیولوژی سوسک شاخک بلندسارتا، Aeolesthes sarta Solsky . گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، وزارت جهاد کشاورزی، تهران، 136 صفحه.

-فرآشیانی، م. ا.،a 1383. مدیریت کنترل سوسک شاخک بلند سارتا، Aeolesthes sarta Solsky ،گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، مؤسسه­ی تحقیقات جنگلها و مراتع، وزارت جهاد کشاورزی، تهران،108 صفحه.

-فرآشیانی، م. ا.، b 1383. ارزیابی آفتکش‎های بیوراشنال روی سوسک شاخک بلند سارتا، Aeolesthes sarta Solsky ،گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، مؤسسه­ی تحقیقات جنگلها و مراتع، وزارت جهاد کشاورزی، تهران،94 صفحه.

-فرآشیانی، م.ا.، سما، ج.ف.، یارمند،ح.، صدقیان،ب.، توکلی، م.، احمدی، س. م.، فرار، ن. و علیقلی‌زاده، د.، 1385. بخشی از فون سوسک‎های شاخک بلند جنگلها و مراتع ایران، مجله پژوهشی تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران، 4 (2): 106-97.

-محرابی، م.، 1385. شناسایی و مطالعه‌ی بیولوژی آفت چوبخوار بادام کوهی در استان کهگلیویه و بویر احمد. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، مؤسسه­ی تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، وزارت جهاد کشاورزی، تهران،63 صفحه.