دوره و شماره: دوره 4، شماره 5 - شماره پیاپی 18، آذر و دی 1398، صفحه 1-100 

دیدگاه‌ها

مالچ پاشی در خوزستان، آری یا نه؟

صفحه 7-12

حمیدرضا عباسی؛ محمد درویش


ویژگی‌های ریخت‌شناسی و رویشگاهی درختان کهنسال استان قم

صفحه 35-39

محمد متینی‌زاده؛ مصطفی خوشنویس؛ حسین توکلی نکو؛ محمدرضا مرادی


گفتگوهای چالشی

سیل و اقلیم

صفحه 53-63

احمد رحمانی؛ محمد رحیمی؛ صادق ضیائیان؛ مصطفی جعفری


نگاهی به طبیعت ایران

منطقه حفاظت شده سالوک، گنجینه گونه‌های گیاهی و جانوری در شمال شرق ایران

صفحه 65-73

نادیا کمالی؛ پریسا پناهی؛ روح اله لایق؛ مهشید سوری؛ لیلا کریمی


معرفی گونه‌های گیاهی نادر و در معرض انقراض ایران

جایگاه حفاظتی گونه Leutea avicennae Mozaff در ایران

صفحه 81-86

کیوان صفی خانی؛ زیبا جم‌زاد


جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Astragalus gypsocola در ایران

صفحه 87-91

مهری دیناروند؛ زیبا جم‌زاد؛ عادل جلیلی؛ محمد حسن‌زاده


تصاویری از طبیعت ایران

باغ گیاه شناسی ملی ایران

صفحه 4-5

ودود صمدی


دالاهو

صفحه 16-16

حبیب‌اله رحیمی