1) استرس آب و راهبرد توسعه (قسمت دوم)، 2) تغییر اقلیم و فلسفه: الهیون و مادیون

نوع مقاله: ستون‌ها

نویسندگان

1 استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران چکیده

2 دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران


عنوان مقاله [English]

1) Water stress and development strategy (Part Two), 2) Climate Change and Philosophy: Meta-physicians and Materialists

نویسندگان [English]

  • Adel Jalali 1
  • Mostafa Jafari 2
1 Prof., Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
2 Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran