جایگاه حفاظتی گونه Leutea avicennae Mozaff در ایران

نوع مقاله: معرفی گونه‌های گیاهی نادر و در معرض انقراض ایران

نویسندگان

1 استادیار پژوهش، بخش بخش تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران

2 استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

Leutea avicennae گیاهی چندساله و صخره‌ زی از تیره‌ی Apiaceae (چتریان) است. این گونه انحصاری ایران بوده و اولین بار توسط مظفریان بر اساس نمونه‌ی جمع آوری شده از کوه قلی‌آباد در استان همدان معرفی شده است. سپس نمونه دیگری از رویشگاه دوم این گیاه در قافلانکوه در نزدیک میانه در استان آذربایجان شرقی جمع آوری گردید. تا کنون نمونه‌ی دیگری از این گونه به غیر از دو رویشگاه مذکور از ایران گزارش نشده است. در این مقاله جایگاه حفاظتی این گونه بر اساس شیوه نامه‌ی اتحادیه‌ی جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) و با استفاده از سه معیار میزان حضور، سطح تحت اشغال و اندازه‌ی جمعیت تعیین شد. سطح تحت اشغال (AOO) گونه‌ی Leutea avicennae ، با با استفاده از نرم افزار GeoCAT  ، 1/3 کیلومتر مربع و میزان حضور گونه در محدوده انتشار آن (EOO) 257/67 کیلومترمربع برآورد شد. بنابر نتایج این مطالعه، گونه‌ی Leutea avicennae براساس شیوه نامه ی IUCN، در طبقه‌ی حفاظتی در بحران انقراض قرار می‌گیرد. به منظور حفاظت از این گونه‌ی انحصاری، برداشت و استخراج سنگ‌های رویشگاه‌های آن باید متوقف گردد و مناطق مذکور تحت ممنوعیت‌های خاص زیست محیطی و چرا قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The conservation status of Leutea avicennae in Iran

نویسندگان [English]

  • Keivan Safi khani 1
  • Ziba Jamzad 2
1 Assistant Professor, Research Division of Natural Resources Department, Hamadan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Hamadan, Iran
2 Prof., Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

Leutea avicennae is a perennial and saxicolous species of the Apiaceae family. This species is endemic to Iran and was first introduced by Mozaffarian based on a specimen collected from Qolaibad Mountain in Hamedan province. Then another sample of the second habitat of this plant was collected in Ghaflankouh Mountain in East Azerbaijan province. So far, another sample of this species, except the two habitats, has not been reported from Iran. In this paper, the conservation status of this species was determined in accordance with the IUCN's style sheet, using three criteria of presence, occupation and population size. The area of occupancy (AOO) of Leutea avicennae, using GeoCAT software, was estimated to be 0.06 km2 and the extent of occurrence in its habitats (EOO) was 257.67 km2. According to the results of this study, Leutea avicennae is defined as a critically endangered (CR) species, according to the IUCN criteria. In order to protect this endemic species, stone harvesting from its habitats should be stopped and these areas must be under special environmental and grazing prohibitions.