بقاء قارچ اکتومیکوریز ترافل سیاه تابستانه (Tuber aestivum Vittad)؛ نیازمند بکارگیری استراتژی‌های حفاظتی

نوع مقاله: نامه‌های علمی

نویسندگان

1 پژوهشگر، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

همزیستی اکتومیکوریزایی در استقرار و عملکرد گیاهان در اکوسیستم‌های جنگلی نقشی مهم ایفا می‌کند. قارچ‌های ترافل از جنس Tuber، که آسکوکارپ‌شان (اندام بارده) ارزش غذایی بالایی دارد، با بعضی درختان جنگلی همزیستی اکتومیکوریزایی دارند. پیرو پژوهش‌ روی شناسایی قارچ‌های اکتومیکوریزِ درختان جنگلی ایران، نمونه‌هایی از قارچ‌های ترافل جنگلی از استان گلستان جمع‌آوری و براساس ویژگی‌های ماکروسکوپی و میکروسکوپی ترافل سیاه تابستانه (T. aestivum vittad.) در میان آنها شناسایی شد. در این بازدیدها مشخص شد برداشت غیراصولی و بی‌رویه این قارچ‌ به نوعی اشتغال اساسی برای ساکنان بومی تبدیل شده؛ که این مسئله به بقاء قارچ و منابع طبیعی آسیب می‌رساند. وجود گونه مذکور در کشور بعنوان غالب‌ترین ترافل جنگلی با تنوع ژنتیکی بالا در میان جدایه‌ها، منبعی بسیار با ارزش برای ایران است که متاسفانه به دلیل از بین رفتن زیستگاه‌های طبیعی، افزایش بی‌رویه و غیراصولیِ برداشت محصول و نیز تغییر شرایط محیطی، در معرض خطر می‌باشد. کاهش جمعیت این قارچ در نواحی از دنیا گزارش شده است. از اینرو، کشورهای اروپایی بمنظور حفاظت از این گونه ارزشمند، قوانینی جهت حفاظت و بهره‌برداری از آن وضع نموده‌اند. در مقاله حاضر استراتژی‌های حفاظتی از گونه ترافل سیاه تابستانه، بر اساس درک فعلی از بوم شناسی گونه در کشور ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The survival of summer truffle (Tuber aestivum Vittad.) requires conservation strategies

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Arefipour 1
  • Seid Masoomeh Zamani 2
1 Research Expert, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
2 Assistant Prof., Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

Ectomycorrhizal symbiosis is essential for the establishment and functioning of trees in forest ecosystems. Truffles, belonging to the Tuber genus, are ectomycorrhizal fungi that produce hypogeous fruiting bodies (ascocarps) that are highly prized as a food delicacy. Following the research on the identification of ectomycorrhizal fungi in forest trees of Iran, some samples of forest truffle fungi were collected from areas of Golestan province and identified as summer truffle (T. aestivum Vittad(. based on macroscopic and microscopic characteristics. The visits revealed that the unprocessed and unauthorized harvest of the fungus has become major employment for indigenous peoples, damaging the survival of the fungus and natural resources. The presence of this fungus in the country as the most widespread forest truffle with high genetic diversity among the isolates is a very valuable resource for Iran which is potentially at risk due to habitat losses, increasing harvest, and environmental change. Declining populations of this fungus have been reported in some parts of the world. In certain Central, North and East European countries T. aestivum is included in the Red Lists of endangered species. Therefore, European countries have enacted laws to protect and exploit this valuable species. Conservation strategies for T. aestivum are proposed based on the current understanding of the ecology of this species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forest truffles
  • Tuber spp
  • Protection
  • population and genetic resources
زمانی، س. م.، 1393. شناسایی قارچ‌های اکتومیکوریز درختان بلوط در برخی جنگل‌های ایران و بررسی پروفایل متابولیکی و ترنسکریپتومیکی ریشه‌های همزیست Quercus castaneifolia. رساله دکترا، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 228 صفحه.