دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 14، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 1-125 

نامه‌های علمی

تیپ‌های گیاهی عرصه‌های منابع طبیعی استان اردبیل

صفحه 21-26

جابر شریفی؛ محمد فیاض؛ یونس رستمی‌کیا؛ فرزانه عظیمی؛ پروانه عشوری


گفتگوهای چالشی

واکاوی مسئله آتش‌سوزی در منابع طبیعی کشور

صفحه 57-77

احمد رحمانی؛ حیدر ابراهیمی فر؛ حسین بدری پور؛ رضا سیاه منصور؛ قاسم سبزعلی؛ رضا حسن هراتی


نگاهی به طبیعت ایران

ثعلب‌ها و تنوع زیستی آنها در رویشگاه‌های کاسپینی

صفحه 80-93

حبیب زارع؛ طیبه امینی؛ بهنوش جعفری گرزین


معرفی گونه‌های گیاهی نادر و در معرض انقراض ایران

جایگاه حفاظتی دو گونه از جنس (Amaryllidaceae) Allium در ایران

صفحه 101-105

آزاده اخوان روفیگر؛ علی باقری؛ زیبا جم‌زاد؛ عادل جلیلی