بررسی خسارت ارس‌واش (Arceuthobium oxycedri (DC.) M.Bieb) در جنگل‌های ارس استان سمنان و راهکارهای کنترلی

نوع مقاله: نامه‌های علمی

نویسندگان

1 مربی پژوهش، بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان، ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سمنان، ایران

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر،گروه گیاه پزشکی، قائمشهر،ایران

3 پژوهشگر، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

جنگل‌های سوزنی برگ ایران جزء جنگلهای نادری می باشند که از نظر محیط زیستی و تفرجگاهی بسیار ارزشمندند. ارس ازجمله سوزنی‌برگان بومی ایران است که در جنگل‌های کوهستانی ایران گستره‌ای بیش از یک میلیون هکتار را تحت اشغال دارد. عمر برخی از پایه­های ارس بالغ بر 2000 سال است. طی دو دهه اخیرگیاه نیمه انگلArceuthobium  oxycedri یکی از مهمترین عوامل خشک شدن درختان ارس در رویشگاه­های البرز بوده است. این گیاه بر روی شاخه­های ارس زندگی انگلی اختیار کرده، توازن فیزیولوژیک درخت را بر­هم زده و پس از چند سال تمامی درخت را فرا گرفته و در نهایت باعث مرگ آن می­شود. بر اساس گزارشات موجود در مناطق آلوده تا کنون بین 25 تا 30 درصد درختان ارس به این انگل مبتلا شده­ و بین 1 تا 3 درصد کاملا خشک شده اند. در این رابطه روشهای کنترلی مختلفی مورد توجه است که یکی از آنها، حذف گیاه انگلی قبل از مرحله بذر دهی آن می باشد.

عنوان مقاله [English]

Investigation on the damages of Juniper Dwarf Mistletoe ( Arceuthobium oxycedri (DC.) M.Bieb) in Forests of Semnan province and it's control methods

نویسندگان [English]

  • Heidar Sharafieh 1
  • Hamid Sakenin Chelav 2
  • Mohammad Reza Arefi Pour 3
1 Senior Research Expert, Research Division of Natural Resources Department, Semnan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Semnan, Iran
2 Assistant Prof.,, Department of Plant Protection, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr , Iran
3 Research Expert, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

Iran's leafy forests are very rare and valuable in terms of environment and promenade. Juniperus is one of the native Needles inhabitants of Iran, which occupies more than one million hectares in Iran's mountainous forests while some bases are about 2000 years old. During the last two decades, Arthousebius oxycedri is one of the most important factors for drying Juniperus trees in Alborz habitats. This species is semi-parasite on the branches causing the physiological imbalance and after a few years the entire tree is overwhelmed and eventually causes it to die. According to reports in infected areas, 25 to 30% of the Juniperus trees have been affected by this parasite and 1 to 3% has completely dried up. In this regard, various control methods are considered, which one of them is the removal of the parasite before its seeding stage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Juniperus forests
  • dwarf mistletoe
  • Semnan
  • Semi- Parasitic
- شرفیه،ح.و غلامی،غ،غ.، (1376)،. گزارش نهایی طرح پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران،122صفحه.

- شرفیه،ح.، غلامی،غ،ع.، (1376)،. پراکنش جنگلهای استان سمنان، گزارش منتشر نشده، 15 صفحه.

-عارفی پور، م.ر. و شیروانی، ا. 1382. خسارت دارواشک در جنگلهای ارس استان زنجان، گزارش بازدید و بررسی.  موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، بخش تحقیقات حمایت و حفاظت و بخش تحقیقات جنگل. 6 صفحه.

- علی‌احمد کروری، س. ، خوشنویس، م. ،مراقبی،ف.،متینی زاده،م.و صالحی شانجانی،پ. (1379). مطالعات اکولوژی و زیست محیطی رویشگاههای ارس ایران. 208 صفحه.

- علی‌احمد کروری، س.  (1376). مطالعه و بررسی قرابت بین پایه‌های J. excelsa و J. polycarpos به ‌روش آنزیمولوژی. پژوهش و سازندگی، 38: 41-37.

-مروی مهاجر ،م.ر.(1384). جنگلشناسی و پرورش جنگل .انتشارات دانشگاه تهران.378 صفحه.