ثعلب‌ها و تنوع زیستی آنها در رویشگاه‌های کاسپینی

نوع مقاله : نگاهی به طبیعت ایران

نویسندگان

1 استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، باغ گیاه‌شناسی نوشهر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 مربی پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، باغ گیاه‌شناسی نوشهر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 مربی پژوهش، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران

چکیده

جنگل‌های شمال یا منطقه رویشی هیرکانی با شرایط اکولوژیک متمایز و وسعت کوچک خود، سهم مهمی از تنوع زیستی سرزمین ایران را به خود اختصاص داده و از این نظر دارای ارزش‌های زیادی است. ثعلب‌ها بخشی مهم از این تنوع زیستی غنی را تشکیل می‌دهند. در همین رابطه در راستای اجرای طرح فلور مازندران و برخی دیگر از طرح‌های مربوطه در منطقه، تیره ثعلب‌ و بعضی از مهمترین گونه‌های بومی آن مد نظر قرار گرفت. در طی 5 سال مطالعات صحرایی پیرامون فلور، ضمن تهیه فهرستی از گونه‌های ارکیده و تاکسون‌های مربوطه، رویشگاه‌های عمده انتشار آنها شناسایی و نمونه‌هایی نیز جمع‌آوری و مطالعه شدند. همزمان مشخصات رویشگاهی آنها ثبت و مهمترین ویژگی‌های اکولوژیک یا برخی اطلاعات کلی آنها به همراه تصاویر برای کمک به شناسایی دقیق‌تر گونه‌ها ثبت و یا ارزیابی شد. به‌علاوه ضمن اشاره و ارائه فهرستی از کل گونه های این تیره در ایران که اغلب خاکزی هستند، با استفاده از مجموعه اطلاعات تهیه شده بخشی از تنوع زیستی این محدوده به تصویر کشیده شده و به اختصار توصیف شد. با استفاده از اطلاعات به‌دست آمده از این گروه از گیاهان، می‌توان نسبت به انجام مدیریت‌های حفاظتی اقدام و به حفظ این گونه‌های ارزشمند که اکثرا جزو گیاهان کم گستره، بعضا نایاب و یا حتی در حال انقراض هستند اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Orchids and their biodiversity in Caspian province (a descriptive and pictorial look to Orchids)

نویسندگان [English]

  • Habib Zare 1
  • Tayyebeh Amini 2
  • Behnoosh Jafari Gorzin 3
1 Assistant Prof., Nowshahr Botanical Garden, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
2 Senior Research Expert, Nowshahr Botanical Garden, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
3 Senior Research Expert, Mazandaran Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Sari, Iran
چکیده [English]

Hyrcanian province or Caspian zone with its unique ecological characteristics is an important part of plant
biodiversity of Iran of these, the Orchids are one the most important plants for the flora of Iran. Here, based
on collecting of flora of Mazandaran province and other related projects, some of Orchid species were
selected and noticed for more studies. In this regard and by doing field studies on main sites over 5 years,
many of Orchid taxa were collected and the distribution range and main sites were identified. Ecological traits
of the species and also their sites were noted and evaluated, in addition to description of orchid species,
some botanical characteristics were presented with proper photos. Finally, by resulting the data, Iran’s
orchids list was presented and biodiversity values of some of the important orchid species were described
for the Hyrcanian province. Thus, using these data can help us to reach conservation aims for protecting
rare and threatened species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hyrcanian province
  • Orchidaceae
  • Biodiversity
  • Rare plant