ممیزی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در اکوسیستم‌های مدیریت شده

نوع مقاله: نامه‌های علمی

نویسنده

دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

در اکوسیستم‌های تحت مدیریت انسان تعدادی از نهاده‌ها مورد استفاده قرار ‌می‌گیرند. کاربرد بیش از حد بعضی از آنها بدون بهره‌وری مناسب، سلامت غذایی و همچنین منابع تولید مانند آب و خاک را در معرض تخریب و نابودی قرار می‌دهند. در فرآیند تولید در اکوسیستم‌های مدیریت شده، توجه به کارایی انرژی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با استفاده از این شاخص می‌توان پایداری یک سیستم‌ تولیدی را ارزش‌گذاری کرد و با مدیریت مصرف نهاده‌ها، کارایی انرژی را افزایش داد. کارآیی انرژی در اکوسیستم‌های ‌زراعی شامل نسبت انرژی خروجی به انرژی ورودی است. به‌منظور برآورد کارایی انرژی در اکوسیستم‌های ‌زراعی، نرم‌افزار ویژه کامپیوتری توسط نگارنده در موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور طراحی و برنامه‌نویسی شد. در این نرم‌افزار، عملیات و نهاده‌های مصرفی و همچنین میزان تولید بر حسب انرژی ارزش‌گذاری شده و می‌توان برای هر واحد تولیدی سطح کارایی انرژی را تعیین و برچسب انرژی را برای اکوسیستم‌های‌ زراعی صادر نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey and optimization of energy expense in managed ecosystems

نویسنده [English]

  • Ebrahim Sharifi Ashoorabadi
Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

In ecosystems that managed by human, some of inputs were exposed. Over application of inputs without suitable efficiency can destroy food and soil and water resources. In the production process, it is necessary to consider energy efficiency. This index could be used for valuation of the stability of production system and increase the energy efficiencyby input management. Energy efficiency in agro ecosystem includes the ratio of output to input energy. In order to estimation of energy efficiency in agro ecosystems special software was designed and programmed. In the software, operations and inputs as well as yields based on energy efficiency were evaluated. Moreover, for each production unit the level of energy efficiency and label energy for crop ecosystems can be determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Computer package
  • energy efficiency
  • energy label
  • Soil fertility
  • Medicinal plants
  • Foeniculum vulgare
الماسی، م.، کیانی، ش. و لویمی، ن. 1384. مبانی مکانیزاسیون کشاورزی. موسسه انتشارات حضرت معصومه (س). 248 صفحه.

-بهروزی لار، م. و عقبایی، ر. 1380. مدیریت تراکتور و ماشین های کشاورزی. انتشارات دانشگاه تهران. 450 صفحه.

                   -بهروزی لار، م.، رفیعی، ش.، مبلی، ح. و جعفری، ع. 1388. مکانیزاسیون، انرژی و کشاورزی ماهواره‌ای (جلد دوم: مکانیزاسیون کشاورزی 1). انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر. 250 صفحه.

- رحمانیان، م.1383 . لزوم شناخت و کاربرد برنامه ای نوین موسوم به ستاره انرژی جهت کنترل و کاهش مصرف انرژی در ایران. اولین کنفرانس اکو انرژی ایران. 12-10 شهریور 1383: دانشگاه ارومیه- ایران. صفحه 51.

- زارع فیض آبادی، ا. 1377. بررسی کارایی انرژی و بازده اقتصادی نظامهای زراعی متداول و اکولوژیک در تناوب‌های مختلف با گندم. پایان نامه دکتری زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مشهد. 180 صفحه.

- شریفی عاشور آبادی، ا. 1377. محاسبه کارایی انرژی تزریقی در اکوسیستمهای زراعی. پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران. 13-9 شهریور. کرج- ایران. صفحه 180.

- شریفی عاشورآبادی, ا.، لباسچی، م. ح.، متین، ا.، عباس زاده، ب.، ملکی، ج.، علیزاده، ک. و حقیقت شناس،  ح. 1385. بررسی تاثیر روش مصرف کود نیتروژنی و کشت مخلوط دو گونه گیاه دارویی بر کارایی انرژی. نهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران، 7-5 شهریور 1385، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران. صفحه 121.

- شریفی عاشور آبادی، ا.، لباسچی، م. ح.، متین، ا.، باباخانلو، پ. و سفید کن، ف. 1374.  بررسی تاثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی رازیانه (Foeniculum vulgaris Mill.). گزارش نهایی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، فروست. 252 صفحه.

- شریفی عاشور آبادی، ا.، نورمحمدی، ق.، متین، ا.،  قلاوند، ا. و  لباسچی، م. ح.1381 مقایسه کارایی انرژی مصرفی در روشهای مختلف حاصلخیزی( شیمیایی، تلفیقی و ارگانیک) خاک. فصلنامه پژوهش و سازندگی، جلد 15: شماره 3و 4 شماره پی آیند 56 و 57 .

- شریفی عاشور آبادی، ا.، لباسچی، م. ح.، برازنده، م. م.، احمدی، ل.  و عباس زاده، ب.   1384. بررسی تاثیر سیستم های تغذیه ای و کشت مخلوط بر عملکرد های کمی، کیفی و کارایی انرژی در اکوسیستم های زراعی گیاهان دارویی. گزارش نهایی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور. فروست 1484/84. 31 صفحه.

-شفیعی، س. ا. 1387. اصول ماشین های کشاورزی (جلد اول). انتشارات دانشگاه تهران. 498 صفحه.

-علیمردانی، ر. 1381. سیستم های تراکتور و ادوات خاک‌ورزی، نشر علوم کشاورزی. 204 صفحه.

- کوچکی، ع. و حسینی، م. 1368. سیر انرژی در اکوسیستم های کشاورزی، انتشارات جاوید. 328 صفحه.

-کوچکی، ع. 1373. کشاورزی و انرژی، نگرش اکولوژیک. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. 229 ص.

-کوچکی، ع. و حسینی، م. 1373. کارایی انرژی در اکوسیستم های کشاورزی. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. 317 صفحه.

- کیهانی، م. و حسینی، س. م. 1383 . نرم افزار Energy Audit  و اجرای ممیزی انرژی در یک صنعت نمونه. اولین کنفرانس اکو انرژی ایران. 12-10 شهریور 1383: دانشکده فنی دانشگاه ارومیه- ایران. صفحه 70.

- نوشین، ع. ا. 1371. شناخت و کاربرد انواع انرژی. انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی. 390 صفحه.