خشکیدن چشمه ها خطرناک‌تر از خشکیدن تالاب‌هاست

نوع مقاله: سخن مدیر مسئول

نویسنده

استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

چشمه‌ها بخشی از رویشگاه‌های ماندابی هستند که در مناطق کوهستانی به‌صورت گسترده پراکنده اند و تحت تاثیر مستقیم بارندگی، توپوگرافی و کمیت آب‌های زیرزمینی در آبخوان‌ها هستند. با اینکه اهمیت آنها به‌صورت تک چشمه با توجه به سطح کوچک پوشش آنها ابتدا به ساکن چشمگیر نمی‌باشد ولی تنوع و فراوانی این چشمه‌ها اهمیت آنها را به‌عنوان یک رویشگاه ماندابی صدچندان نموده است. این چشمه‌ها بستر گسترده‌ای را برای شکوفایی تنوع زیستی از گیاهان ماندابی، حیات وحش، پرندگان و میکروارگانیسم های خاکی و آبی فراهم کرده است. با توجه به تفاوت در عرض های جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا، تنوع بستر زمین شناسی و خاک، شیب، جهت، نوع رویشگاه و کمیت و کیفیت آب آبخوان ها، تحت تاثیر جریان آب چشمه ها، رویشگاه های ماندابی مختلفی بوجود می آید. چشمه های آب گرم و سرد، چشمه های آب شیرین و شور، چشمه های آهکی و غیره هرکدام بستگی به شرایط خاص خود آشیان اکولوژیک متنوع را بوجود می آورند...

عنوان مقاله [English]

--

نویسنده [English]

  • Adel Jalili
Prof., Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran