هماهنگی در میزان تولید و مصرف، یک راهبرد مهم در توسعه گیاهان دارویی

نوع مقاله: ستون‌ها

نویسنده

استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران چکیده


عنوان مقاله [English]

Balance in production and consumption, an important strategy in development of medicinal plants

نویسنده [English]

  • Fatemeh Sefidkon
Prof., Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran