جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Astragalus gypsocola در ایران

نوع مقاله: معرفی گونه‌های گیاهی نادر و در معرض انقراض ایران

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران

2 استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران چکیده

3 پژوهشگر، بخش تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران.

چکیده

گونه گون Astragalus gypsocola انحصاری استان خوزستان است. رویشگاه تیپ این گونه در استان خوزستان، اطراف مسجدسلیمان، حوضه رودخانه کارون و منطقه نیمه استپی گرم است. جمعیت این گونه در مساحتی حدود 0/05 کیلومتر مربع به­صورت پراکنده، در دو رویشگاه دیده می­شود. بر اساس معیارهای IUCN این گونه، به­عنوان گونه­ای در بحران انقراض محسوب می گردد. رویشگاه این گونه تحت تاثیر عوامل تخریبی انسانی مانند کشاورزی و راه­سازی، چرای دام و آتش سوزی قرار داشته که ازجمله عوامل اصلی تهدید کننده این گونه انحصاری در منطقه است. بنابراین ضرورت دارد به­عنوان یک ذخیره­گاه ژنتیکی طبیعی مورد توجه خاص و حفاظت کامل قرارگیرد. این گیاه با بذر به راحتی تکثیر می­یابد پس درصورت قرق می­توان به سرعت به توسعه این گونه در منطقه کمک کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The conservation status of Astragalus gypsocola; an endemic species of Iran

نویسندگان [English]

  • Mehri Dinarvand 1
  • Ziba Jamzad 2
  • Adel Jalili 2
  • Mohammad Hasanzadeh 3
1 Assistant Prof., Forests and Rangelands Research Department, Khuzestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research Education and Extension Organization(AREEO), Ahvaz, Iran
2 Prof., Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
3 Research expert, Forests and Rangelands Research Department, Khuzestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research Education and Extension Organization(AREEO), Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Astragalus gypsocola is an endemic species in Khuzestan province. The habitat of this species is located in Khuzestan province, around Masjed Soleiman, Karun River basin, and semi-steppe region. The population of this species is distributed in two habitats in an area of about 0.05 square kilometers. Based on IUCN (International Union for Conservation of Nature), Astragalus gypsocola is a Critically Endangered species. The habitat of this species is affected by human destructive factors such as agriculture and road construction, livestock grazing and fire, threatening this endemic species in the region. Thus, conservation of this valuable species as a natural genetic reserve is of utmost importance. This plant is easily propagated by seed and develops quickly in the region in the case of exclosure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Endangered
  • habitat
  • Khuzestan Province
  • Masjed Solyman
  • Papilionaceae
دیناروند، م. و جم­زاد. ز. 1394: گزارش نهایی طرح شناسایی نمونه­های گیاهی هرباریوم استان خوزستان. موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.

دیناروند، م. و حمزه، ب. 1395: جایگاه حفاظتی گاوزبان خوزستانی، نشریه طبیعت ایران، جلد 2، شماره 2: 103-100.

دیناروند، م.، جم­زاد، ز، بهنام­فر، ک، کیانی، ک. 1397: گزارش نهایی طرح تهیه فلور استان خوزستان، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.

محرابیان، ا. 1392: مبانی حفاظت از گیاهان (چالش­ها و روش­ها، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

معصومی، ع. ا. 1382: تیره پروانه­آسا(Papilionaceae)جنس گون(Astragalus) I، شماره 43

صالحی، ح.، هویزه، ح.، ارشم، ع.، نمازی، ب.، یوسف نعنایی، ص.، شکویی، م. 1385: تیپ­های گیاهی منطقه دزفول، شماره 376، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.