استرس آب و راهبرد توسعه (قسمت اول)

نوع مقاله: ستون‌ها

نویسنده

استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

--

عنوان مقاله [English]

Water stress and development strategy (Part I)in Iran

نویسنده [English]

  • Adel Jalili
Prof., Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran