جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Astragalus safavii Podlech & Maassoumi

نوع مقاله: معرفی گونه‌های گیاهی نادر و در معرض انقراض ایران

نویسندگان

1 پژوهشگر، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران.

2 پژوهشگر، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران

3 استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

گونه Astragalus safavii Podlech & Maassoumi انحصاری ایران بوده و در اراضی مارنی بین تبریز و اهر در استان آذربایجان شرقی پراکنش دارد. جایگاه حفاظتی این گونه بر اساس معیارهای اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین سطح اشغال گونه از دستگاه جی پی اس استفاده گردید. محدوده پراکنش جغرافیایی گونه با استفاده از نرم افزار ژئوکت محاسبه شد. همچنین برای تعیین تعداد افراد بالغ، چندپلات در رویشگاه مستقر و تعداد آنها شمارش گردید. این گونه با توجه به سه معیار محدوده‌ پراکنش جغرافیایی، سطح ‌اشغال و تعداد ‌افراد بالغ، درگروه در بحران انقراض قرار گرفت. مشاهدات صحرایی نشان داد که چرای دام و فرسایش آبی خاک از عوامل تهدید کننده این گونه هستند. جهت حفاظت و جلوگیری از انقراض این گونه، می‌توان به جمع‌آوری بذر و نگهداری آن در بانک ژن، تکثیر و کاشت آن در باغ‌های گیاه‌شناسی، بذرپاشی در رویشگاه اصلی، قرق و تثبیت خاک با کاشت گونه‌های چند‌ساله در رویشگاه اقدام کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The conservation status of Astragalus safavii Podlech & Maassoumi, as an endemic species

نویسندگان [English]

  • Naser Kasebi 1
  • Mohammad Ali Ghahremani 2
  • Hamideh Fakhre Ranjbari 2
  • Ziba Jamzad 3
  • Adel Jalili 3
1 Research Expert, Research Division of Natural Resources Department, East Azerbaijan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Tabriz, Iran
2 Research Expert, Research Division of Natural Resources Department, East Azerbaijan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Tabriz, Iran.
3 Prof., Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

Astragalus safavii is an endemic species in Iran and it is distributed in the marl lands between Tabriz and Ahar cities in East Azerbaijan province. The conservation status of this species was studied based on the criteria of the international union for conservation of nature (IUCN). The GPS device was used to determine the area of occupancy of the species. The extent of occurrence of the species was calculated using Geocat software. Also, to determine the number of mature individuals, several plots were located in the habitat and their number was counted. This species is evaluated as critically endangered (CR) due to three criteria of extent of occurrence, area of occupancy and number of mature individuals. Field observations showed that livestock grazing and soil erosion due to water flow were the factors threatening this species. In order to protect and prevent the extinction of this species, seed collection and preservation in the gene bank, plant propagation and planting in botanical gardens, seeding in the main habitat, enclosure and soil stabilization by planting perennial species are recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conservation status
  • Astragalus safavii
  • Endemic species
  • IUCN
  • Iran
-پناهی، پ.، جم‌زاد، ز.، 1396، جایگاه حفاظتی بلوط‌های ایران. نشریه طبیعت ایران، 2(1):82- 91.

- حاتمی، الف.، جعفری، ع.، صادقیان، س.، جمزاد، ز.، جلیلی، ع.، 1397، جایگاه حفاظتی گونه انحصاری نخود شیرازی در ایران. نشریه طبیعت ایران،3(2):90- 95.

- حاتمی، الف.، صادقیان، س.، جعفری، ع.، جم‌زاد، ز.، جلیلی، ع.، 1396، جایگاه حفاظتی سلوی اقلیدی. نشریه طبیعت ایران،2(5):98-103.

- جلیلیان، ن.، نعمتی‌‌پیکانی، م.، محبی، ج.، جم‌زاد، ز.، جلیلی، ع.، 1397، جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Silene parrowiana در ایران. نشریه طبیعت ایران، 3(3): 102- 106.

- جم‌زاد، ز.، معین، ف.، 1396، جایگاه حفاظتی گونه‌ای نادر از جنس سلوی بنام Salvia aristata. نشریه طبیعت ایران، 2(3):92- 95.

- محبی، ج.، جم‌زاد، ز.، بخشی‌خانیکی، غ.، 1395، جایگاه حفاظتی شش گونه انحصاری مرزه در ایران. نشریه طبیعت ایران، 1(1): 74- 79.

- معروفی، ح.، 1396، گل صدتومانی گونه‌ای بسیار نادر در ایران. نشریه طبیعت ایران، 2(6):110- 113.

- معصومی، ع.الف.، 1395، نقش گونستان‌ها در تعادل اکوسیستم. نشریه طبیعت ایران،1(1):41- 47.