اسانس‌گیری صنعتی در ایران

نوع مقاله: ستون‌ها

نویسنده

استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

---

عنوان مقاله [English]

Industrial essential oil extraction in Iran

نویسنده [English]

  • Fatemeh Sefidkon
Prof., Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran