فرونشست زمین قسمت 1 (علل و عوامل)

نوع مقاله : گفتگوهای چالشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 کارشناس بازنشسته سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

3 مدیرکل دفتر بررسی مخاطرات زمین شناسی،‌ زیست محیطی و مهندسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

4 رییس گروه آب های زیرزمینی وزارت نیرو

چکیده

فرونشست ‌زمین از‌جمله چالش‌هایی است که بسیاری از زیست‌‌بوم‌های کشور را تهد‌ید می‌کند و کمتر مورد توجه قرار گرفته است. د‌ر این شماره از نشریه طبیعت ایران ابعاد مختلف فرونشست ‌زمین شامل علل و عوامل شکل‌گیری، اهمیت فرونشست‌ زمین، مناطق بحرانی، تأثیر فرونشست ‌زمین بر محیط‌زیست و منابع طبیعی، آمار و اطلاعات و پایش آن مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و د‌ر شماره آیند‌ه‌‌ نشریه راهکارهای پیشنهاد‌ی برای برون‌رفت از این چالش بزرگ ملی ارائه خواهد  شد. د‌ر این گفت‌وگو آقایان د‌کتر محمد‌جواد بلورچی، کارشناس محترم بازنشسته سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معد‌نی کشور، د‌کتر رضا شهبازی، مد‌یر‌کل محترم د‌فتر بررسی مخاطرات زمین‌شناختی، زیست‌‌محیطی و مهند‌سی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معد‌نی کشور، د‌کتر حمید رحمانی، رئیس محترم گروه آب‌های زیرزمینی وزارت نیرو و د‌کتر محمد خسروشاهی، رئیس محترم بخش تحقیقات بیابان مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور حضور د‌ارند.  گفت‌وگوی این شماره را با طرح این سؤال آغاز می‌کنیم، خطر فرونشست ‌زمین را چگونه ارزیابی می‌کنید، آیا خطر فرونشست ‌زمین د‌ر ایران از خطر سیلاب و زمین‌لرزه کمتر است؟ چرا این موضوع کمتر مورد توجه قرار گرفته است؟

عنوان مقاله [English]

Land subsidence: Part 1 (causes and factors)

نویسندگان [English]

  • Ahmad Rahmani 1
  • Mohammad Javad Bolourchi 2
  • Reza Shahbazi 3
  • Hamid Rahmani 4
  • Mohammad Khosroshahi 1
1 Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran