هشدار: سطح جهانی تنوع زیستی می تواند پایین تز از حد تصورات ما باشد

نوع مقاله : اخبار علمی و تحلیلی

نویسنده

کارشناس ارشد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران


عنوان مقاله [English]

---

نویسنده [English]

  • Maryam Masoom Tamimi
Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran