واردات چوب و آفات قرنطینه در ایران "چالش ها و راهکارها"

نوع مقاله : دیدگاه‌ها

نویسندگان

1 استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 استاد پژوهش، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور،سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 پژوهشگر، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

اهمیت جنگل­های ایران از جنبه_های اکولوژیک، اقتصادی و اجتماعی بسیار بالاست. نیاز کشور به چوب و منابع چوبی موضوعی مهم و از موضوعات راهبردی به شمار می­رود. از طرفی سطح جنگل­ها در ایران به نسبت جمعیت و سطح سرزمین کم است. صرف نظر از جنگل­ها، مهم­ترین منابع برای تامین چوب ، توسعه کشت درختان سریع الرشد و واردات چوب از سایر کشورها می باشد. در حال حاضر بیش از نیمی از واردات چوب ایران از کشور روسیه و گرجستان انجام می شود. واردات چوب اگرچه سریع ترین راه برای دستیابی و تامین نیازهای فراوان کشور است اما احتمال ورود آفات و بیماری­های گیاهی را به داخل کشور افزایش می دهد. برای جلوگیری از ورود این عوامل خسارت­زا، مقررات قرنطینه ای کشور و اجرای صحیح آنها مهم­ترین عامل بازدارنده می­باشد. اقداماتی مانند ارائه گواهی بهداشت، پوست کنی چوب، بازرسی دقیق محموله ها، بکارگیری روش های ضدعفونی مناسب در کشور مبدا و یا کشور مقصد احتمال ورود عوامل خسارت زا و ریسک آنها را به شدت کاهش می­دهد. این وظایف توسط سازمان حفط نباتات کشور انجام می شود. با توجه به اهمیت حفاظت و حمایت جنگل های ایران، مطالعه حاضر برای بررسی وضعیت آفات، قوانین و ضوابط موجود، نحوه اجرای ضوابط، تحلیل ریسک وضعیت ورود آفات قرنطینه ای در مبادی ورودی ایران و سایر کشورها انجام شده است. نتایج این مطالعه کمک خواهد کرد تا مدیران اجرایی و برنامه ریز کشور بتوانند به عنوان یک موضوع راهبردی، برای واردات چوب از یک سو با لحاظ کردن آثار مثبت آن و از سوی دیگر تضمین حفاظت منابع طبیعی کشور، تصمیمات و راه های مناسب تری را اتخاذ کنند.

عنوان مقاله [English]

--

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ebrahim Frashiani 1
  • Hasan Askari 2
  • Soodabeh Amini 3
1 Assistant Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
2 Prof., Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
3 Research Expert, Rangeland Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
- امیـــد، ر.، عزیزخانـــی ا. و  بوجاری،ج.، 1391. مشکلات قرنطینه­ای چوبهای وارداتی. طبیعت ایران، (1): 27-22
- امیـــد، ر.، عزیزخانـــی، ا.، یارمنـــد، ح.، نینوایـــی، ف. و لیندلـــو، ا.، 1390 ،گـــزارش دو گونـــه از سوســـکهای پوســـتخوار خانـــواده Scolytidae در چوبهـــای وارداتـــی از کشـــور روســـیه. تحقیقـــات حمایـــت و حفاظـــت جنگلهـــا و مراتـــع ایران، (9):80-81
- عبایی، م. و عسکری، ح.، 1394، حشره‌شناسی جنگل. علوم کشاورزی ایران، تهران،806 صفحه.
- عزیزخانـــی، ا.،1390. بررسی آفات و عوامل بیماریزای قرنطینه‌ای چوب‌های وارداتی از مرزهای شمالی کشور و تعیین راههای کنترل آنها.گزارش نهایی طرح پژوهشی، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع ایران، تهران،89 صفحه.
- علیزاده علی آبادی، ع.، 1388. بررسی وضعیت واردات چوب و راهکارهای تسهیل آن در ایران. تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران، (7):15-25.
 - قلی زاده، م.، کیادلیری، ش.، مهدوی، ر. و  فرجی روشن ع.، 1390. سازگاری سوزنی برگان مهم جهان در جنگلهای شمال در سه منطقه ارتفاعی نوشهر. تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، (19):301-313.
- مروی مهاجر، م.، 1385جنگل شناسی و پرورش جنگل. انتشارات دانشگاه تهران، 388 صفحه.