دوره و شماره: دوره 6، شماره 6 - شماره پیاپی 31، بهمن و اسفند 1400 

دیدگاه‌ها

لزوم توجه جدی به «دیم‌زارها» در تولید علوفه و گیاهان دارویی

صفحه 7-24

جواد معتمدی؛ عادل جلیلی؛ مرتضی خداقلی؛ رستم خلیفه زاده؛ فاطمه سفیدکن؛ حسین ارزانی


نامه‌های علمی

تیره Brassicaceae (شب بو) در ایران

صفحه 51-63

سعیده سادات میرزاده واقفی؛ محمد محمودی


برخی از مهم‎ترین آفات جنگل‎ها و مراتع استان هرمزگان با تاکید بر آفات نوظهور

صفحه 89-102

فاطمه کوه پیما؛ سید موسی صادقی؛ عبدالنبی باقری؛ ناصر فرار؛ محمد ابراهیم فرآشیانی


نگاهی به طبیعت ایران

سیمای گیاهی کوه صفه در جنوب شهر اصفهان

صفحه 123-133

آزاده اخوان روفیگر؛ مسعود برهانی


معرفی گونه‌های گیاهی نادر و در معرض انقراض ایران

جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Scrophularia isphahanica

صفحه 145-149

آزاده اخوان روفیگر؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی


تصاویری از طبیعت ایران

کرمانشاه- روانسر-قلعه گاه

صفحه 5-4

مسلم عظیمی