دوره و شماره: دوره 6، شماره 6 - شماره پیاپی 31، بهمن و اسفند 1400 

دیدگاه‌ها

لزوم توجه جدی به «دیم‌زارها» در تولید علوفه و گیاهان دارویی

صفحه 7-24

جواد معتمدی؛ عادل جلیلی؛ مرتضی خداقلی؛ رستم خلیفه زاده؛ فاطمه سفیدکن؛ حسین ارزانی


نامه‌های علمی

تیره Brassicaceae (شب بو) در ایران

صفحه 51-63

سعیده سادات میرزاده واقفی؛ محمد محمودی


برخی از مهم‎ترین آفات جنگل‎ها و مراتع استان هرمزگان با تاکید بر آفات نوظهور

صفحه 89-102

فاطمه کوه پیما؛ سید موسی صادقی؛ عبدالنبی باقری؛ ناصر فرار؛ سید رضا گلستانه؛ محمد ابراهیم فرآشیانی؛ موسی صادقی بهمنی


نگاهی به طبیعت ایران

سیمای گیاهی کوه صفه در جنوب شهر اصفهان

صفحه 123-133

آزاده اخوان روفیگر؛ مسعود برهانی


معرفی گونه‌های گیاهی نادر و در معرض انقراض ایران

جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Scrophularia isphahanica

صفحه 145-149

آزاده اخوان روفیگر؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی


تصاویری از طبیعت ایران

کرمانشاه- روانسر-قلعه گاه

صفحه 5-4

مسلم عظیمی