ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت محیط های طبیعی کشور قسمت نهم: ضرورت احیای جنگلهای طبیعی کشور با رویکرد اکوسیستمی و با تکیه بر شناخت و راهکارهای علمی

نوع مقاله : سخن روز

نویسنده

استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

چکیده

احیا و توسعه جنگل ها با تمرکز روی جنگل های طبیعی با توجه به وجود اکوسیستم های مختلف جنگلی، اتخاذ رویکردهای مختلف سیاستگذاری و فنی و راهکارهای علمی را طلب می کند. جنگل های هیرکانی در ناحیه رویشی اروپا- سیبری، جنگل های زاگرس،
توده های کوهستانی ارس، جنگل های بنه و بادام، بیشه زارهای پده، گز و بیدهای حاشیه رودخانه ها در ناحیه رویشی ایرانو- تورانی و همچنین جنگل های شبه ساوان و جنگل های مانگرو در ناحیه رویشی صحارا- سندی، از جمله جنگل های طبیعی ایران هستند که که از نقطه نظر نوع اکوسیستم، ظرفیت اکولوژیک، سطح و عمق شکنندگی کاملاً متفاوت هستند.
به دست آوردن شناخت لازم از این ویژگی ها و تفاوت ها، با اجرای طرح های پژوهشی و مطالعاتی میسر می شود که بتوان از طریق بکارگیری راهکارهای علمی لازم و اتخاذ رویکردهای مناسب مدیریتی برای احیای آنها اقدام نمود.

عنوان مقاله [English]

The need to change the approach in managing the country's natural environments-Part 9: The necessity to rehabilitate the country's natural forests with an ecosystem approach and relying on scientific knowledge and solutions

نویسنده [English]

  • Adel Jalili
Professor, research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.