نقد کتاب فلور ایران تیره چتریان (Umbelliferae)

نوع مقاله : نقد کتاب

نویسنده

استادیار پژوهشی، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

چکیده

مجموعه کتاب های فلور ایران به همت گیا هشناسان، پژوهشگران و کارشناسان مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در سالهای متمادی از 1367 تاکنون به زبان فارسی چاپ شده است. از آنجاییکه فلورهای چاپ شده پیشین )فلورا اورینتالیس و فلورا ایرانیکا( به زبان لاتین هستند و تنها گیا هشناسان آشنا به این زبان قادر به استفاده از آن هستند، تدوین فلوری برای منطقه به زبان فارسی برای استفاده آسان افراد متخصص و غیرمتخصص در این زمینه کاری عظیم و قابل توجه بود. در این برنامه علاوه بر جم عآوریهای مجدد و پیوسته از نقاط پراکنش گیاهان توسط گیا هشناسان مؤسسه برای تکمیل مجموعه هرباریوم مرکزی ایران ) TARI (، از ردوبدل کردن اطلاعات و نمونه های هرباریومی با هرباریومهای بزرگ دنیا نیز بهره جسته و مجموع های منحصر بفرد تدوین شده است.
فلور اوریانتالیس قدیم یترین فلور مربوط به شرق در 5 جلد و به زبان لاتین است )شکل 1( که بواسیه ) 1872 ( در جلد دوم آن، تیره چتریان Umbelliferae را در ده طایفه معرفی میکند و برای برخی جنسهای بزرگ تقسیمات پایینتر در حد بخش ( Section ) معرفی کرده است.

عنوان مقاله [English]

Review of the book "Flora of Iran- Umbelliferae"

نویسنده [English]

  • Mehrnoosh Panahi
Assistant Prof., Botany Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
چکیده [English]

-