لزوم درنظرگیری پارامترهای ژئوتکنیکی خاک از منظر موازین محیط زیستی ‏در توسعه ‏مناطق شهری به منظور کاهش خسارات سیلاب ‏

نوع مقاله : دیدگاه‌ها

نویسندگان

1 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

2 عضو هیات علمی

چکیده

از‌جمله مهم‌ترین دلایل افزایش خسارت‌های سیلاب در بی‌توجهی به ملاحظات ژئوتکنیک خاک در مناطق توسعه شهری است. از ‏دیدگاه ژئوتکنیک محیط‌زیستی، بی‌توجهی به جایگاه و کارکرد بررسی ویژگی‌‏های ژئوتکنیک خاک‌ها در مکان‌یابی صحیح و ارزیابی‌های آثار ‏توسعه شهری بر محیط‌زیست ‏(‏EIA‏)‏ منجر به تشدید خسارت‌های سیلاب شده است. ‏بر‌این‌اساس، پیش‌نیاز ‏توسعه، در نظر گرفتن قوانین محیط‌زیست و نظام استاندارد متناسب با شرایط منطقه و اقلیم برای کنترل و ‏مدیریت سیلاب با رعایت هنجارهای مرتبط با ژئوتکنیک محیط‌زیستی خواهد بود. معدود مطالعات انجام شده نشان می‌دهد، ‏انجام ‏EIA‏ با هدف بررسی آثار اندرکنش خصوصیات مکانیکی خاک و فعالیت عمرانی در کاهش تخریب محیط‌زیست می‌تواند ‏گامی مؤثر باشد. بر‌این‌اساس، ورود متخصصان حوزه ژئوتکنیک محیط‌زیستی، با دید حفاظت و مدیریت محیط‌زیست برای ‏بازبینی یا تعریف معیارها و شاخص‌های نو در آیین‌نامه‌های سازمان حفاظت از محیط‌زیست پیشنهاد می‌شود.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The need to pay attention to the geotechnical properties of soil in the development of urban areas to reduce flood damage and environmental sustainability

نویسندگان [English]

  • Maryam NAEIMI 1
  • Mohammad Darvish 2
1 scientific member, Research Institute of Forests and Rangelands
2 scientific memeber
چکیده [English]

One of the most important reasons for the raising of flood damage in recent years has been ‎inefficient urban development, which unfortunately has sometimes been done with the advice of ‎professional consultants and in the form of urban planning system. The present study analyzes a ‎large amount of information in the fields of geotechnics, environmental management and ‎environmental geotechnics and with the aim of reducing flood damage in the form of landslides, ‎subsidence, pollution and soil degradation in the field. The country's natural resources appear to ‎have attempted to formulate arguments, draw conclusions, and provide solutions from an ‎environmental geotechnical perspective. Studies have shown that, from an environmental ‎geotechnical point of view, the neglected position of studying the geotechnical properties of soils ‎in site selection and EIA of urban development has led to an intensification of flood damage. ‎Accordingly, carrying out any development within the framework of standard environmental and ‎military laws in accordance with the conditions of the region and climate will be the main ‎solution in flood control and management by observing the norms related to environmental ‎geotechnics. Few studies show that EIA can be an effective step in reducing environmental ‎degradation by investigating the interaction effects of soil mechanical properties and ‎development activities. Consequently, the entry of experts in the field of environmental ‎geotechnics; by a view to environmental protection and management, is recommended to review ‎or define new criteria and indicators in the regulations of the Environmental Protection ‎Organization.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land degradation
  • floods
  • environmental geotechnics
  • landslides
  • subsidence