کلیدواژه‌ها = گونه انحصاری
جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Cousinia kermanshahensis

دوره 8، شماره 6، بهمن و اسفند 1402، صفحه 111-115

نسترن جلیلیان؛ مصطفی نعمتی پیکانی؛ حبیب اله رحیمی؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی


جایگاه حفاظتی پنج گونه انحصاری از تیره باقلاییان (Fabaceae) در استان خراسان شمالی

دوره 8، شماره 5، آذر و دی 1402، صفحه 105-97

مهدی ایمانی؛ یوسف اجنی؛ عادل جلیلی؛ زیبا جم زاد


جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Scorzonera nivalis

دوره 8، شماره 4، مهر و آبان 1402، صفحه 135-140

آزاد رستگار؛ هیوا قادری؛ حسین معروفی؛ محفوظ ادوای؛ عادل جلیلی؛ زیبا جم زاد


جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Ranunculus dalechanensis

دوره 7، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 127-132

نسترن جلیلیان؛ مصطفی نعمتی پیکانی؛ حبیب اله رحیمی؛ زیبا جمزاد؛ عادل جلیلی


خطر انقراض یک گونه از وابستگان وحشی گلابی در ایران و نیاز به اقدام فوری حفاظتی

دوره 7، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 129-136

امین زراعتکار؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی؛ فرزانه خواجویی نسب


جایگاه حفاظتی گونه .Tanacetum snbolii Mozaff

دوره 7، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 133-137

مژگان لارتی؛ مهناز حیدری ریکان؛ عادل جلیلی؛ زیبا جمزاد


جایگاه حفاظتی گونه Scorzonera persica Boiss. & Buhse در ایران

دوره 6، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 117-123

سیدرضا صفوی؛ محمد امینی راد


جایگاه حفاظتی گونه انحصاری و نادر (Diaphanoptera stenocalycina (Caryophyllaceae، در ایران

دوره 6، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 125-131

فاطمه فدائی؛ عادل جلیلی؛ زیبا جم زاد


جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Astragalus montis-parrowii

دوره 6، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 159-164

نسترن جلیلیان؛ مصطفی نعمتی پیکانی؛ عادل جلیلی؛ زیبا جم زاد


لاله‌هاگیاهان با ارزش زینتی در فلور ایران

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 45-56

نسترن جلیلیان؛ مصطفی اسدی؛ مصطفی نعمتی پیکانی؛ حبیب الله رحیمی


جایگاه حفاظتی گونه (Cousinia raphiostegia Rech.f. (Asteraceae

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 143-148

یوسف اجنی؛ غلامرضا حسینی؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی


جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Astragalus dianat-nejadii

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 149-155

ناصر کاسبی؛ محمدعلی قهرمانی؛ حمیده فخررنجبری؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی


تعیین جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Pterocephalus wendelboi

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 115-121

محمدامین سلطانی پور؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی؛ محمد محمودی


جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Tanacetum paradoxum (Boiss.) Bornm در ایران

دوره 4، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 108-111

عفت جعفری؛ احمد حاتمی؛ غلامعباس قنبریان؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی


جایگاه حفاظتی گونه Leutea avicennae Mozaff در ایران

دوره 4، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 81-86

کیوان صفی خانی؛ زیبا جم‌زاد


جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Astragalus safavii Podlech & Maassoumi

دوره 4، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 89-93

ناصر کاسبی؛ محمدعلی قهرمانی؛ حمیده فخر رنجبری؛ زیبا جم‌زاد؛ عادل جلیلی


جایگاه حفاظتی گونه انحصاری ارونه یزدی (Hymenocrater yazdianus Rech. f.) در ایران

دوره 4، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 103-108

علی میرحسینی؛ زیبا جم‌زاد؛ عادل جلیلی


جایگاه حفاظتی زیرگونه‌ای انحصاری از جنس کُلاه میرحسن از ایران

دوره 3، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 100-109

حسین بتولی؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی


جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Zeugandra iranica در ایران

دوره 2، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 104-107

نسترن جلیلیان؛ مصطفی نعمتی پیکانی؛ عادل جلیلی؛ زیبا جم‌زاد


جایگاه حفاظتی گاوزبان خوزستانی

دوره 2، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 100-103

مهری دیناروند؛ بهنام حمزه