نویسنده = احمد رحمانی
بررسی ابعاد مختلف فرآوری گیاهان دارویی در ایران (بخش دوم)

دوره 8، شماره 6، بهمن و اسفند 1402، صفحه 69-82

احمد رحمانی؛ محمد حسن عصاره؛ حسین زینلی؛ محمدرضا باستان؛ مصطفی بیگدلی؛ فاطمه سفید کن


بررسی ابعاد مختلف فرآوری گیاهان دارویی در ایران (بخش اول)

دوره 8، شماره 5، آذر و دی 1402، صفحه 45-63

احمد رحمانی؛ محمد حسن عصاره؛ حسین زینلی؛ محمدرضا باستان؛ مصطفی بیگدلی؛ فاطمه سفید کن


منابع طبیعی و محیط‌زیست در برنامه هفتم توسعه کشور

دوره 8، شماره 4، مهر و آبان 1402، صفحه 79-93

احمد رحمانی؛ هادی کیادلیری؛ محمد فیاض


اهمیت تنوع زیستی، تنوع زیستی در ایران و جهان و کنوانسیون جهانی تنوع زیستی

دوره 8، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 73-89

احمد رحمانی؛ اسکندر زند؛ عادل جلیلی


نتایج حاصل از فاز اول پایش مراتع کشور و چگونگی استفاده از اطلاعات به‌دست‌آمده در مدیریت مراتع

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 71-89

احمد رحمانی؛ محمد فیاض؛ علیرضا افتخاری؛ جواد معتمدی


تأمین نهاده‌ها، امکانات و شرایط لازم برای احیا و توسعه جنگل‌ها و طرح کاشت یک میلیارد نهال

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 91-114

احمد رحمانی؛ وحید اعتماد؛ رضا احمدی؛ کامران پورمقدم؛ کامبیز اسپهبدی؛ مرتضی ابراهیمی رستاقی؛ مهدی پورهاشمی


احیا و توسعه جنگل‌های ایران، قسمت دوم، نقد و بررسی برنامه‌های گذشته و چشم‌انداز آینده

دوره 7، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 79-98

احمد رحمانی؛ نقی شعبانیان؛ کامران پورمقدم؛ عادل جلیلی؛ مهدی پورهاشمی


احیا و توسعه جنگل‌های ایران، قسمت اول: مبانی و مباحث نظری

دوره 7، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 79-96

احمد رحمانی؛ عادل جلیلی؛ مهدی پورهاشمی؛ رسول اشرفی پور


رویکرد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در مورد دیمزارهای کشور برای حفظ منابع پایه

دوره 7، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 87-102

احمد رحمانی؛ فاطمه سفیدکن؛ محمد فیاض؛ علی اشرف جعفری؛ جواد معتمدی


تغییر اقلیم و تأثیر آن بر محیط‌های طبیعی کشور

دوره 7، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 79-97

احمد رحمانی؛ مصطفی جعفری؛ محمد خسروشاهی؛ مرتضی خداقلی؛ فاطمه درگاهیان


پایش جنگل‌های زاگرس؛ اقدامات و نتایج اولیه

دوره 7، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 87-105

احمد رحمانی؛ مهدی پورهاشمی؛ سید کاظم بردبار؛ حسن جهانبازی؛ محمد متینی زاده؛ یعقوب ایرانمنش؛ مجید توکلی


پایش عرصه‌های طبیعی در کشور

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 67-89

احمد رحمانی؛ عادل جلیلی؛ مهدی پورهاشمی؛ محمد خسروشاهی؛ علیرضا افتخاری؛ محمد ابراهیم فرآشیانی؛ فاطمه سفیدکن


امنیت غذایی، برنامه ها و اقدامات، ارتباط با منابع پایه و تاثیر بر منابع طبیعی و محیط زیست

دوره 6، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 103-118

احمد رحمانی؛ اسکندر زند؛ خداکرم جلالی


بررسی ویژگی‌ها و مسائل مختلف گرد و غبار در سیستان

دوره 6، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 75-87

احمد رحمانی؛ محمد فیاض؛ فاطمه درگاهیان


بررسی مدیریت آب در حوزه‌های کارون، کرخه، زهره– جراحی و ارتباط آن با گرد و غبار خوزستان

دوره 6، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 111-131

احمد رحمانی؛ عادل جلیلی؛ فاطمه درگاهیان؛ سکینه لطفی نسب؛ سمانه رضوی زاده؛ سمیرا زندی فر؛ زهرا سعیدی فر


برنامه‌ها، اقدامات و پروژه‌های اجرا شده برای تثبیت کانون‌های گرد و غبار خوزستان پس از بحران ایجاد شده در سال 1395

دوره 6، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 101-122

احمد رحمانی؛ کوروش بهنام فر؛ حسن نورعلیزاده؛ امیرحسین رجایی؛ هاشم کنشو؛ محمد فیاض


بحران گرد و غبار در خوزستان و نقش مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در مواجهه با آن

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 85-100

احمد رحمانی؛ عادل جلیلی؛ محمد خسروشاهی؛ محمد فیاض؛ فاطمه درگاهیان


کانو نهای داخلی و خارجی گرد و غبار و علل فعال شدن آنها در سا لهای اخیر

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 95-115

احمد رحمانی؛ رضا شهبازی؛ علی محمد طهماسبی بیرگانی؛ حمیدرضا عباسی


تاریخچه گرد و غبار (ریزگرد) روند و پیامدهای آن در جهان و ایران

دوره 5، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 69-83

احمد رحمانی؛ علی محمد طهماسبی بیرگانی؛ محمد خسروشاهی؛ حمیدرضا عباسی


بررسی نقش بانکهای ژن در حفظ ذخایر ژنتیکی کشور، قسمت دوم

دوره 5، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 101-115

احمد رحمانی؛ زیبا جم زاد؛ محمد جعفر آقائی؛ بهزاد سرخی؛ بهنام حمزه


بررسی نقش بانکهای ژن در حفظ ذخایر ژنتیکی کشور

دوره 5، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 91-107

احمد رحمانی؛ زیبا جم زاد؛ محمد جعفر آقائی؛ بهزاد سرخی؛ بهنام حمزه


نقش باغ گیاه شناسی در حفاظت از تنوع زیستی

دوره 5، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 91-108

احمد رحمانی؛ عادل جلیلی؛ زیبا جم زاد؛ پریسا پناهی؛ مجید موحدنژاد


نقش باغ گیاهشناسی ملی ایران در آموزش و فرهنگسازی

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 81-95

احمد رحمانی؛ عادل جلیلی؛ زیبا جم زاد؛ محمد کاظم عراقی


فرونشست زمین (بخش دوم راهکارها)

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 57-66

احمد رحمانی؛ محمدجواد بلورچی؛ رضا شهبازی؛ حمید رحمانی؛ محمد خسروشاهی


فرونشست زمین قسمت 1 (علل و عوامل)

دوره 4، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 77-91

احمد رحمانی؛ محمد جواد بلورچی؛ رضا شهبازی؛ حمید رحمانی؛ محمد خسروشاهی